Hydrologi

I Afdeling for Hydrologi beskæftiger vi os med karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge. Vores arbejdsområde dækker fra detaljerede hydrogeologiske processtudier i felten til modellering af grundvands- og overfladevandssystemerne på oplands- og national skala herunder de urbane systemer. 

Vi betragter vand- og stofkredsløbet integreret og interesserer os derfor for bl.a. nedbør, fordampning, infiltration, vandindvinding, grundvandsmagasiner, terrænnært grundvand, urban hydrologi, drænafstrømning, vandløb samt interaktionen mellem grundvand og overfladevand (vandløb, ådale, søer, vådområder, fjorde, havet).

Opgaveløsningerne i Afdeling for Hydrologi spænder vidt og inkluderer vurderinger af klimaeffekter og –tiltag i forhold til grundvand og overfladevand, opgørelser og beregninger på national skala til forvaltning og implementering af direktiver, udvikling af metoder til forbedring af hydrologisk modellering såsom anvendelse af satellitdata samt vurdering af usikkerheder.

Afdelingens ekspertiser