Grundvandskortlægning

I Danmark kommer 99 % af vores drikkevand fra rent grundvand. Beskyttelse af den danske grundvandsressource er derfor højt prioriteret, og vi har gennem årene opbygget en betragtelig viden og erfaring med bæredygtig brug og beskyttelse af grundvandsressourcen. Hos GEUS bidrager vi til at beskytte grundvandet gennem grundvandskortlægning i både Danmark og udlandet.

Den nationale grundvandskortlægning

GEUS bidrager som fagdatacenter for grundvand til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning, der har til formål at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Vi står blandt andet for at udvikle faglige standarder for kortlægningen i form af Geo-vejledninger og drive geofysikdatabasen GERDA, og vi indgår i koordinationsgruppen for grundvandskortlægning.

Den Nationale Grundvandskortlægning blev iværksat i 1999, og i perioden frem til 2015 er der gennemført kortlægning i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder), svarende til ca. 40 % af det danske landareal. Kortlægningen udgør det geologiske grundlag for kommunernes udarbejdelse af lokale indsatsplaner. Både kortlægning og indsatsplanlægning er finansieret af et forbrugsgebyr.

I perioden 2016–2020 foretages kortlægning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.

Siden 2007 har GEUS bidraget til at udvikle, koordinere, optimere og implementere metodegrundlaget for den Nationale Grundvandskortlægning og har forestået forsknings- og udviklingsarbejde, specielt med henblik på grundvandsbeskyttelse, hydrogeofysisk kortlægning og 3D-geologisk modellering.

Historikken for grundvandskortlægningen og se ældre materiale.

Begravede dale

Som en del af grundvandskortlægningen har GEUS indtil videre kortlagt 5.600 km begravede dale i den danske undergrund fordelt på mere end 250 lokaliteter. De geologiske lag i dalene kan indeholde vigtige forekomster af dybtliggende og velbeskyttet grundvand, men dalene kan også være transportvej for forurening fra overfladen til dybereliggende lag. Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden for begravede dale, hvor man også kan downloade den seneste rapport i to bind, som omtaler alle kortlagte dale.

Miocæne aflejringer

GEUS har også, som en del af grundvandskortlægningen, gennem mange års studier kortlagt miocæne grundvandsmagasiner i den centrale og sydvestlige del af Jylland. Se rapporten her. Lagene indeholder store mængder drikkevand af god kvalitet og træffes ofte under tykke, beskyttende lerlag, som forhindrer, at forurening fra overfladen trænger ned i grundvandet.

Sikring af data

I forbindelse med færdiggørelsen af kortlægningen af OSD-områder i 2015 har GEUS i det såkaldte Arvesølvsprojekt bidraget til at sikre, at relevante data fra grundvandskortlægningen er blevet indlæst i offentligt tilgængelige databaser: boringsdatabasen Jupiter, geofysikdatabasen GERDA, Rapportdatabasen og Modeldatabasen til geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller. Læs rapporten her.

Eksport af knowhow om grundvandskortlægning

Vores viden om og erfaringer med den nationale grundvandskortlægning betyder, at vi kan rådgive andre lande om kortlægning af deres vandressourcer. Det gør vi blandt andet i Thailand, Ghana og Sverige.

Thailand

GEUS har sammen med andre danske aktører bidraget til hydrogeologisk kortlægning i et pilotprojekt startet af det thailandske Department of Groundwater Resources (DGR), Ministry of Natural Resources and Environment i Bangkok.

Den hydrogeologiske kortlægning er udført i et samarbejde mellem thailandske og danske aktører. Fra dansk side har Danwater, Envidan, SkyTEM, GEUS, I-GIS og Aarhus Universitet været involveret, og det danske bidrag til det thailandske projekt har omfattet: 

  • Kortlægning med den danskudviklede SkyTEM-metode i et 1.000 km2 stort område
  • Levering af en thailandsk version af den danskudviklede database GERDA, som benyttes til lagring af geofysiske data og tolkningen af disse
  • Geologisk tolkning, opstilling af en overordnet geologisk model for området og udpegning af 15 nye boringslokaliteter
  • Kurser, træning og overførsel af knowhow både i Bangkok og i Danmark.

Læs mere om GEUS' engagement i Thailand i tidsskriftet Geoviden (s. 3-9)

Ghana

I Ghana trækkes der på dansk knowhow i et DANIDA-finansieret projekt. Projektet har til formål:

  • at styrke ghanesernes evne til at gennemføre hydrogeologiske undersøgelser
  • konkret at udvikle en hydrogeologisk model for White Volta bassinet i det nordlige Ghana

Projektet foregår i tæt samarbejde mellem danske og ghanesiske forskningsgrupper, hvor det danske bidrag består i ekspertise inden for processering og tolkning af luftbårne geofysiske data og udarbejdelse af geologiske og hydrologiske modeller. De ghanesiske forskere bidrager med lokal ekspertise om geologi, hydrogeologi og feltundersøgelser.

Projektet forløber fra januar 2015 til december 2019.

Sverige

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har i de senere år udført grundvandskortlægning med SkyTEM-metoden i udvalgte områder, hvor der er mangel på grundvandsressourcer. På baggrund af disse nyindsamlede data og sammen med andre typer af data bistår GEUS med opstilling af 3D-geologiske modeller over Öland og Gotland.

Modellerne skal give myndigheder og private rådgivere bedre muligheder for at administrere de grundvandsressourcer, der allerede er kendt, men modellerne skal også bruges til at opspore nye og ukendte grundvandsmagasiner. Projektet afsluttes i 2018.