Overvågningsprogrammer

GEUS er deltagende i nogle forskellige overvågningsprogrammer der har fokus på grundvandet og at sikre dets kvalitet. Overvågningsprogrammerne indbefatter bl.a. grundvandsovervågning og test af vandprøver, og undersøgelser af udvaskning af godkendte pesticider i overensstemmelse med grænseværdier.

Grundvandsovervågning

På GEUS varetager vi rollen som landets fagdatacenter for grundvand og boring, og deltager i den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO), hvortil overvågningen i overvejende grad har til formål at levere data om bl.a. grundvandets kvalitet og mængder. Arbejdet med grundvandsovervågningen indbefatter boringer og indsamling og test af vandprøver for stoffer såsom nitrat og peticider.

Læs mere om vores arbejde med grundvandsovervågningen.

Landovervågning

Landovervågning (LOOP) har et fokus på landbrugets bidrag af næringsstoffer til vandmiljøet, og er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Landovervågningen indbefatter indsamling af oplysninger om landbrugspraksis, samt måling af vand fra bl.a. rodzonen og drænvand. GEUS' rolle er at leverer faglig rådgivning ift. grundvandets kvalitet og kvantitet i fem LOOP-vandløbsoplande.

Læs mere om arbejdet med landovervågningen.

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider (VAP) har til formål at undersøge om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet i koncentrationer der går over grænseværdien. Derudover analyseres der på andre parametre, der kan have betydning for pesticidudvaskningen, f.eks. uorganiske kemiske parametre.

Læs mere om vores arbejde med VAP.