Opgørelser over pesticidstoffer i de almene vandværkers boringskontrol

De almene vandværker bruger store resurser på analyse af pesticider i indvindingsboringerne, herunder en række pesticider som ikke er omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens obligatoriske liste. Vores forståelse af pesticidernes forekomst i drikkevandsboringer er derfor under forandring i disse år.

På den baggrund vil GEUS fra foråret 2020 hvert kvartal offentliggøre data for pesticidstoffers forekomst i de almene vandværkers indvindingsboringer. Pesticidstoffer dækker de egentlige pesticider (plantebeskyttelsesmidler), biocider med pesticidlignende egenskaber samt deres nedbrydningsprodukter og synteseurenheder.

I opgørelserne indgår prøver fra de almene vandværkers boringskontrol, dvs. offentlige eller private fælles vandforsyningsanlæg, som forsyner mere end ni husstande. I opgørelserne indgår kun prøver, som er indrapporteret til grundvandsdatabasen Jupiter, og hvor boringsanvendelsen eller boringsformålet var ’Vandforsyningsboring’ eller ’Vandværksboring’. Data fra pejleboringer, overvågningsboringer m.v. indgår så vidt muligt ikke i opgørelserne.

Det skal bemærkes, at ikke alle analyseresultater indberettes til Jupiterdatabasen. Det gælder f.eks. driftsprøver, som kun indgår i opgørelserne i begrænset omfang, selvom resultatet af ikke-indberettede prøver kan være offentliggjort på vandværkernes hjemmesider eller i medierne.

Anders Risbjerg Johnsen
Seniorforsker
Geokemi