Vandressourcer

GEUS kortlægger, overvåger og forsker i grundvandet og kredsløbet til nytte for forvaltningen og drikkevandsforsyningen

Kortlægninger

GEUS bidrager til grundvandskortlægning i både Danmark og udlandet, og til kortlægning af byens geologi og vandkredsløb. Derudover udfører vi forskning og udvikling inden for 3D geologisk modellering.

Overvågningsprogrammer

Gennem forskellige programmer overvåger GEUS grundvandets kvalitet, samt landbrugets næringstofbidrag til vandmiljøet. Derudover er vi en del af varslingssystemet for udvaskning af pesticider i grundvandet.

Vandets kredsløb

Gennem hydrogeologiske feltstudier og hydrologisk modellering opbygger GEUS viden om hele vandkredsløbet. Derudover driver og udvikler vi den nationale vandressourcemodel.

Vandkvalitet

GEUS indsamler som nationalt fagdatacenter viden om grundvandets kvalitet igennem overvågningsprogrammer, og forsker i hvordan vi sikrer kvaliteten i grundvandszonen.

Vandforvaltning (rapporter)

GEUS udarbejder en lang række faglige rapporter, der skal understøtte myndighedernes vandforvaltningsopgaver ikke mindst i tilknytning til Vandrammedirektivet.

Nyheder