Vandressourcer

GEUS kortlægger, overvåger og forsker i grundvandet og kredsløbet til nytte for forvaltningen og drikkevandsforsyningen

Kortlægninger

GEUS bidrager til grundvandskortlægning i både Danmark og udlandet og til kortlægning af byens geologi og vandkredsløb. Derudover udfører vi forskning og udvikling inden for 3D-geologisk modellering.

Overvågningsprogrammer

GEUS deltager i overvågningsprogrammer, der har fokus på grundvandet og at sikre dets kvalitet. Programmerne indbefatter bl.a. grundvandsovervågning og test af vandprøver samt undersøgelser af udvaskning af godkendte pesticider. GEUS fungerer som landets fagdatacenter for grundvand og boringer.

Vandets kredsløb

Gennem hydrogeologiske feltstudier og hydrologisk modellering opbygger GEUS viden om hele vandkredsløbet. Derudover driver og udvikler vi den nationale hydrologiske model.

Vandkvalitet

GEUS indsamler som nationalt fagdatacenter viden om grundvandets kvalitet igennem overvågningsprogrammer og forsker i, hvordan vi sikrer kvaliteten i grundvandszonen.

Vandforvaltning (rapporter)

GEUS udarbejder en lang række faglige rapporter, der skal understøtte myndighedernes vandforvaltningsopgaver, ikke mindst i tilknytning til Vandrammedirektivet.

Nyeste videnskabelige artikler fra Vandressourcer

Nyeste rapporter fra Vandressourcer

Nyheder