National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 418.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Har du spørgsmål om de services, som GEUS driver for Danmarks Miljøportal, og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer, samt spørgsmål der relaterer sig til den fællesoffentlige datamodel PCJupiterXL, skal du kontakte Danmarks Miljøportal. I Danmarks Miljøportals Help Center finder du forskellige vejledninger under emnerne 'Grundvand – Jupiter' og 'Skriftlige vejledninger', bl.a. til Diadem.

For andre spørgsmål, f.eks. om kort, borerapporter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden, så kan du kontakte os på jupiter@geus.dk. For yderligere oplysninger kontakt Martin Hansen på mh@geus.dk.

Bjarni Pjetursson
Specialkonsulent
Geologisk Datacenter
Kontakt Jupiter

Nyt fra databasen