Vurdering af jordens varmeledningsevne

Her finder du et værktøj til planlægning af jordvarmeboringer ud fra eksisterende boredata. Du kan søge viden om jordlagenes varmeledningsevne, som er vigtig ved planlægning og dimensionering af både jordvarmeanlæg og anlæg til overfladenær geologisk varmelagring.

Varmeledningsevne afhænger i høj grad af de geologiske formationers sammensætning og kan derfor variere betydeligt fra sted til sted. Denne applikation giver mulighed for at få et estimat af varmeledningsevne og materialesammensætning på en given brugervalgt lokalitet ud fra prøvebeskrivelser i GEUS' boringsdatabase Jupiter.

Desuden finder du et interface til et energiberegningsprogram udviklet ved Teknologisk Institut, så de geologiske oplysninger direkte kan indgå i dimensioneringen af nye jordvarmeanlæg.

Claus Becher Ditlefsen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi