Fejlmeddelelser

Når der læses og skrives i Jupiter via et fagsystem, vil Jupiter give en fejlbesked, hvis noget går galt. Fejlene kan deles ind i en række grupper, afhængigt af hvad fejlen skyldes.

Der findes følgende fejltyper:

Fejl i stil med:

"Du har ikke privilegier til" efterfulgt af navnet på en webservice betyder, at du ikke har privilegier til at opdatere/indsætte ny data af denne type.

Står der f.eks. insertWatLevelPW, har du ikke privilegier til at indtaste og redigere pejlinger. Du skal have privilegiet "Pejler" af din it-ansvarlige. Tilsvarende fejl gives, hvis en bruger prøver at redigere data, der tilhører en anden administrativ enhed.

Jupiter giver denne fejl, hvis du prøver at indsætte en post, hvor der mangler obligatoriske data. Dette kunne f.eks. være et vandindvindingsanlæg uden en adresse.

Fejlbeskeden vil indeholde navnet/navnene på det/de felter, der er tomme og ikke må være det. F.eks.:

" Not null. Følgende obligatoriske felter er tomme: Følgende felter må ikke være tomme: Plantname "

Her er et vandindvindingsanlæg forsøgt oprettet uden at give anlægget et navn.

Ved forsøg på sletning af poster kan du få en fejl i stil med denne:

"SQL fejl ved sletning af DRWFirm med firmid = 34514. E: ORA-02292: integrity constraint (MIS.RDRV$ANLAEG_VIRKSOMHED) violated - child record found"

Denne fejl betyder, at der er knyttet detaljer til det anlæg, du prøver på at slette. For at slette et anlæg skal alle detaljer først slettes. Dette skal gøres på denne måde for at sikre, at data ikke slettes utilsigtet.

Ophører et vandindvindingsanlæg med at eksistere, skal det ikke slettes, men afmærkes som "ikke aktivt". På denne måde kan historiske data bevares.

Jupiter giver denne type fejl, hvis du prøver på at bruge en kode, der ikke findes, eller udelader et felt, der har tilknyttet en kodeliste, der ikke tillader manglende værdier. Fejlbeskeden kan f.eks. se således ud:

"SQL fejl. ORA-02291: integrity constraint(MIS.DRV$ANLAEG_ANLAEGSPOSTNR_FK) violated - parent key not found"

I dette tilfælde er der forsøgt indtastet et ikkeeksisterende postnummer på et vandindvindingsanlæg.

Jupiter giver denne fejl, hvis du prøver at indtaste en værdi til et tekstfelt, der er længere end i Jupiter. Fejlen kan se således ud:

"SQL fejl. ORA-12899: value too large for column "MIS"."DRV$VIRKSOMHED"."VIRKSOMHEDSNAVN" (actual: 52, maximum: 50)"

I dette tilfælde er der forsøgt indtastet et virksomhedsnavn på 52 bogstaver, mens der i Jupiter kun er plads til 50 bogstaver.

Angives datoer eller tal ikke korrekt, gives følgende fejltekst: "java.lang.NumberFormatException" eller "java.text.ParseException: Unparseable date". F.eks.:

"Fejl i indsætning af pejling i PEJ$PEJLING: java.text.ParseException: Unparseable date: "21-012006 10:00:00""

Her mangler der en bindestreg mellem måned og år. Eller:

"Fejl i indsætning af pejling i PEJ$PEJLING: java.lang.NumberFormatException: For input string: "5.5o""

Her er der brugt bogstavet o i stedet for tallet 0.

Når der oprettes et vandindvindingsanlæg, vil Jupiter tjekke en række af de data, der knytter sig til anlæggets placering.

  1. Der skal være overensstemmelse mellem koordinater og den kommune, som anlægget angives at ligge i
  2. Der skal være overensstemmelse mellem det gamle og det nye kommunenummer (angives det gamle kommunenummer, skal dette passe sammen med det nye)
  3. Der skal være overensstemmelse mellem kommune og miljøcenternummer

Stemmer disse oplysninger ikke overens, vil det give fejl i stil med disse:

  1. SQL fejl. ORA-20501: Nyt kommunenr (2007) og koordinater stemmer ikke overens
  2. SQL fejl. ORA-20500: Gammel kommune (1970) hører ikke til ny kommune (2007)
  3. SQL fejl. ORA-20506: Kommunen ligger ikke inden for miljøcenterets område

Denne type fejl fås, hvis du prøver på at opdatere Jupiter med data, der er ældre end de data, der ligger i Jupiter. Når Jupiter forsøges opdateret, vil Jupiter sammenligne de datoer, der ligger i Jupiter, med dem, der sendes med opdateringen. Hvis Jupiter indeholder data, hvor dato for sidste redigering er nyere end i de data, der forsøges opdateret med, gives en fejl i stil med:

"Data ude af sync. Retdato ude af sync: Dato i basen: 25-05-2007 12:06:50 dato data: 25-05-2007 11:54:22"

I dette tilfælde indeholder Jupiter data, der er ca. 10 min. yngre end de data, der forsøges opdateret med. Dette kan skyldes, at en anden bruger lige har opdateret data, eller at data på skærmen ikke er opdateret.

Står der "table or view does not exist " i fejlbeskeden, skyldes det, at du ikke er logget ordentligt på Jupiter og prøver at læse personfølsomme oplysninger eller prøver at opdatere Jupiter uden at være logget ordentligt på. Fejlbeskederne kan se således ud:

"Fejl i indsætning af pejling i PEJ$PEJLING: java.sql.SQLException: ORA-00942: table or view does not exist"

eller

"Fejl i select webservice ved række 0: java.sql.SQLException: ORA-00942: table or view does not exist"

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.