Data gennem PCJupiter og PCJupiterXL

PCJupiter er både et dataformat og et program. Programmet PCJupiter er udviklet til at se boringsdata, der ligger på PCJupiter formatet på en let og overskuelig måde.

Jupiter data kan downloades som database i to forskellige udgaver:

  1.  PCJupiter
  2.  PCJupiterXL

PCJupiter indeholder oplysninger om boringer og boringsrelaterede data som geologiske beskrivelse, boringsopbygning, pejlinger m.v..

PCJupiterXL indeholder de samme oplysninger som PCJupiter samt oplysninger om vandforsyninger og grund- og drikkevandskemi.

Begge typer kan downloades som Access97, Access2000, FireBird/Interbase, MS SQL Server eller Oracle database formaterne. De to Access formater har en begrænsning i hvor store databaserne kan blive så det er ikke muligt, at downloade data for hele Danmark på disse formater.

PCJupiterXL formatet blev til i forbindelse med strukturreformen hvor GEUS PCJupiter format blev udvidet til at kunne rumme de data som GEUS overtog fra amterne. PCJupiterXL formatet definerer den "fællesoffentlige" del af Jupiter databasen og vedligeholdes af GEUS for Danmarks Miljøportal. Ændringer til formatet vedtages i "den miljøfaglige følgegruppe for grundvand" under Danmarks Miljøportal.

Download af data

Bjarni Pjetursson
Specialkonsulent
Data og IT
Telefon91333960