Landovervågning

Landovervågningen (LOOP) er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur kaldet NOVANA. I LOOP er der fokus på udviklingen i landbrugets næringsstofbidrag til vandmiljøet. Der indsamles oplysninger om landbrugspraksis gennem en årlig interviewundersøgelse af landmændene i seks velafgrænsede landbrugsdominerede vandløbsoplande, og der måles på vandet, der siver gennem rodzonen (jordvand), på drænvand, det øvre grundvand og vandløbsvandet i fem af områderne.

Miljøstyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af overvågningen med faglig støtte fra fagdatacenteret for stofudvaskning fra dyrkede arealer ved AU og fagdatacenteret for grundvand og boringer ved GEUS.

GEUS’ rolle i LOOP-programmet

GEUS leverer faglig rådgivning i forhold til det øvre grundvands kvalitet og kvantitet i fem LOOP-vandløbsoplande.

Grundvandets indhold af kvælstof måles i overvågningsboringer (grundvandsreder), der er filtersat mellem ca. 1,5 og 5 m under terræn, og for en enkelt lokalitet i LOOP 4, Lillebæk, er der grundvandsboringer med filter i 7 og 11 m under terræn.

Det øvre grundvands kvalitet overvåges i ca. 20 grundvandsindtag i hvert af de fem LOOP-oplande, som prøvetages op til seks gange om året. Grundvandet analyseres for forskellige kvælstof- og fosforforbindelser, og der analyseres også for grundvandets øvrige hovedbestanddele, dog med en lavere analysefrekvens.

Tekniske rapporter