Geologisk jordartskortlægning af Danmark

Siden 1888 har GEUS (før 1995 DGU) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi med spydkartering og udgivet jordartskort. Kortlægningen indgår blandt andet i forskningsøjemed, i forbindelse med miljøanalyser, projektering af anlægsarbejder, ved vurdering af nedsivningsevne, klimatilpasning m.m. De geologiske jordartskort findes både som trykte kortblade med tilhørende kortbladsbeskrivelser samt på digital form.

Siden 1978 er kortlægningen foretaget i målestoksforholdet 1:25.000 (og før da i 1:20.000) med indsamling af jordprøver, som tages med 100-200 meters mellemrum under kultur- og pløjelag med et håndspyd. Prøverne vurderes i felten, og resultatet noteres ned på et kort, hvor også grænserne mellem de forskellige jordarter indtegnes. Ud fra rentegnede feltkort fremstilles digitale jordartskort med henblik på anvendelse og opdatering via et GIS-system, så digitale geografiske analyser og beregninger bliver mulige.

Danmarks geologiske jordarter

Danmarks geologiske lag og jordarter er aflejret til forskellig tid og i forskellige miljøer. De har forskellige egenskaber og indeholder eller udgør forskellige ressourcer af afgørende betydning for det moderne samfunds økonomi og funktion. I jordartskarteringen bestemmer vi jordarten baseret på en litologisk beskrivelse. Det vil sige materialets sammensætning af ler, sand, grus osv. Bestemmelsen sker ofte i kombination med en landskabstolkning. På denne måde er der defineret 52 forskellige kvartære samt 18 prækvartære jordarter.

De enkelte jordarter betegnes med en kode, der består af et, to eller i enkelte tilfælde tre bogstaver, som angiver aflejringstype, geologisk alder og litologi. Moræneler betegnes ML, og ferskvandstørv har eksempelvis koden FT. Enkeltbogstavsymboler, f.eks. S for sand, anvendes, hvor man kun kender litologien, men ikke alder, aflejringstype eller -miljø.

Status for jordartskarteringen

I dag er ca. 90 % af Danmarks landareal kortlagt eller klassificeret som umuligt at kortlægge (søer, byer, råstofgrave). Kortlægningsresultaterne er offentliggjort i række kortblade med tilhørende kortbladsbeskrivelser. Fra 1888 til 1979 blev kortbladene og kortbladsbeskrivelserne publiceret i DGU's skrifter 1. række under titlen 'Geologiske kort over Danmark, 1:100.000' (Kortbladet Løgstør dog i 1:50.000). Herefter er jordartskortlægningen præsenteret i DGU's og fra 1996 i GEUS' kortserie 'Geologisk kort over Danmark 1:50.000'.

I 1998 blev de mange kortblade samlet og udgivet digitalt: Danmarks Digitale Jordartskort 1:25.000. Det er opdateret flere gange med nykarterede områder, senest i 2015 med bl.a. en del af Østhimmerland fra Limfjorden til syd for Mariager Fjord. Danmarks digitale jordartskort 1:25.000 kan downloades gratis her. Jordartskortet findes også i en oversigtsudgave i 1:200.000 både digitalt og som 4 trykte kortblade. De trykte jordartskort i 1: 200.000 er med flotte farver og lige til at hænge op på væggen. Trykte jordartskort i både 1:25.000 og 1:200.000 kan købes hos GEUS ved henvendelse på mail til GIS-salg@geus.dk.

Afslutningen af karteringsarbejdet i Østdanmark blev fejret på Albuen, Lolland, i 2010, godt 120 år efter det første jordartskort blev trykt som kortbladene Helsingør og Hillerød i 1893. Hermed er Bornholm, Sjælland, Sydhavsøerne, Fyn med øer og med de seneste års kartering i felten i Østhimmerland og Kronjylland nu også det østligste Jylland, Sønderjylland og det nordligste Jylland kortlagt, mens der mangler områder syd for Limfjorden og i det centrale og vestlige Jylland.

Torben Bach
Statsgeolog
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon60261883
Peter Roll Jakobsen
Seniorforsker
Geokemi