Projekt: Produktivitet i grønlandske fjordsystemer under klimaforandring (GreenShift)

Grønlandske fjorde, hvis miljøforhold i høj grad er bestemt af interaktionen mellem is og hav, er blandt de mest produktive økosystemer i Arktis. De har således udgjort livsgrundlaget for lokalsamfund i Grønland gennem årtusinder. Det er derfor vigtigt for samfundsudviklingen at forstå, hvordan den igangværende afsmeltning af Indlandsisen og havisens forsvinden påvirker primærproduktionen i de grønlandske fjorde. Dette vil også fremme forståelsen af, hvorvidt optaget af CO2 i havvandet og af fjordsystemerne potentielt kan mindske de igangværende klimaforandringer.

Hovedformålet med dette projekt er at rekonstruere og forudsige de langsigtede ændringer i primærproduktionen i to vidt forskellige fjordsystemer, der begge er påvirket af afsmeltningen af den grønlandske indlandsis. For at forstå betydningen af de igangværende forandringer vil vi undersøge produktiviteten i fjordene gennem de sidste årtusinder med henblik på at identificere mulige variationer på tidsskalaer over årtier og århundreder. Dette vil gøre det muligt at sammenligne forholdene i dag med dem før starten af den menneskeskabte påvirkning af klima og miljø. Undersøgelserne vil kombinere moderne satellitdata, historiske optegnelser og geologiske dataserier.

Projektet vil bygge på kompetencer fra alle Geocenter-partnere med det specifikke formål at:

  1. Identificere ferskvandsafstrømningen fra Det Grønlandske Isskjold (GIS) til fjordene samt beregne Indlandsisens massetab siden slutningen af den lille istid (1840 til nu)
  2. Rekonstruere fjordenes primærproduktivitet gennem Holocæn med fokus på tidligere varme perioder
  3. Forudsige ændringen i fjordenes produktivitet, harmoniseret med stedspecifik numerisk modellering af GIS-ferskvandsflux, indtil år 2100 ved forskellige IPCC-emissionsscenarier

Dette projekt vil fokusere på to forskellige grønlandske fjordsystemer (Godthåbsfjord og Young Sound), her angivet med prikker på kortet, sammen med satellit-leverede data om rumlige tendenser i primærproduktionen (fra det fotosyntetiske pigment sporstof klorofyl a) og iskappens velocitet.

Dette projekt vil således dække et behov for etablering af langsigtede dataserier for cryosfærens og havets respons på klimaændringer, som er identificeret i IPCC AR5. Forudsigelser af ændringer i primær produktivitet vil give indsigt i klimaændringernes forventede indvirkning på det grønlandske fiskeri, og forskningen vil således have direkte politisk og samfundsmæssig relevans. Den vil direkte imødekomme behovet for udviklingen af en bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer (SDG 14 – Life Under Water), og den bidrager også til at skabe et bæredygtigt menneskeligt forbrugsmønstre (SDG 12 – Responsible Consumption and Production).

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Greenshift

Bevilling
Geocenter Danmark

Periode
2018-2021

Projektdeltagere
GEUS: Sofia Ribeiro (projektleder), William Colgan, Jason Box, Robert Fausto, Ph.d.-studerende (AU)

IGN: Thorbjørn J. Andersen, Aart Kroon

SNM: Kurt Kjær, postdoc

AU: Marit-Solveig Seidenkrantz