Natur og Klima

GEUS undersøger de geologiske forhold og processer på land, ved kysten og til havs med henblik på forvaltning af naturressourcerne

Indlandsisen

GEUS har mere end 40 års erfaring i glaciologisk feltarbejde og analyse. Vi har bl.a. ansvaret for overvågningen af afsmeltningen af Grønlands Indlandsis i projektet PROMICE og driver i den forbindelse et netværk af klimastationer på isen.

Palæoklima

For at forstå de nuværende klima- og miljøforandringer og kunne forudsige de kommende forandringer er der behov for data, der går årtusinder tilbage i tiden. GEUS forsker derfor også i fortidens klima og miljø, primært i Grønland.

Tilpasning til klimaændringer

Hos GEUS arbejder vi med at kortlægge, hvordan klimaændringerne påvirker vandkredsløbet og havniveauet. Derudover undersøger vi mulighederne for at lagre CO2 i undergrunden.

Jordskælv og seismologi

GEUS overvåger for jordskælv i Danmark og Grønland samt rådgiver om jordskælvsrisiko i forbindelse med større anlægsopgaver og skred i klinter og fjelde.

Hav

Hos GEUS arbejder vi med at kortlægge havbundens habitater og undersøge den palæogeografiske udvikling af det danske havområde. Derudover har vi indsamlet og fortolket data i forbindelse med krav om udvidelse af kontinentalsoklen.

Land

Geologisk kortlægning er en af nøgleaktiviteterne i arbejdet med at forstå landets geologiske opbygning og vurdere brugen af landet. Arbejdet omfatter også forskning i jordrensning efter forurening og vurdering af områder for deponering af affald.

Fjeldskred og landskred

Skred er naturlige geologiske processer i landskabet, men de kan medføre store økonomiske tab eller tab af menneskeliv. Hos GEUS arbejder vi med landskred i Danmark og fjeldskred i Grønland, og skredprocesser der er afgørende for, at samfundet kan tilpasse sig og håndtere risikoen forbundet med skred. 

Nyeste videnskabelige artikler fra Natur og Klima

Nyeste rapporter fra Natur og Klima

Nyheder