Geologisk lagring af CO₂

Udledning af CO₂ fra menneskelig aktivitet er en vigtig årsag til drivhuseffekten, som påvirker Jordens klima. Fangst og lagring af CO₂ anbefales af FN’s klimapanel og det danske klimaråd som et væsentligt bidrag til at opnå de CO₂-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne. På engelsk betegnes dette Carbon Capture and Storage (CCS).

GEUS har i mange år forsket i mulighederne for geologisk lagring af CO₂ og deltaget i internationale netværk for at styrke Europas videnskabelige og teknologiske position inden for området. Arbejdet omfatter hele værdikæden fra fangst over transport til lagring, men vores fokus er på at fremskaffe viden om de geologiske forhold og hvordan CO2 lagres i undergrunden.

For at lagre CO₂ har man brug for egnede geologiske formationer i undergrunden. Selve lageret skal ligge på mindst 800 meter dybde og kan bestå af porøse geologiske lag – f.eks. lag af sandsten eller kalk. For at sikre, at CO₂ ikke bevæger sig opad og slipper ud til atmosfæren, skal lageret være forseglet af et tæt lag, som f.eks. et lerlag. Geologisk lagring af CO2 er en teknik som har været anvendt i titals år og som allerede sker mange steder rundt om i verden, f.eks. i Nordsøen. I den danske undergrund findes en række velegnede formationer, som kan rumme store mængder CO₂.

GEUS har særligt fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter af CO2-lagring, herunder hvilke moniteringsmetoder man kan bruge for at kortlægge udbredelsen af CO2 i et geologisk lager i undergrunden, samt sikre at man kan opdage og forhindre eventuelle udslip.

Nye data til CO2-lagring

I de seneste år har GEUS lavet et omfattende arbejde med at kortlægge potentialet for CO2-lagring i den danske undergrund. Danmarks CCS-strategi fra 2021 inkluderede midler til undersøgelser af relevante og potentielle lagringsmuligheder i den danske undergrund gennem tæt inddragelse af relevante kommuner, borgere mv. I perioden 2022-2024 gennemfører GEUS forundersøgelser af otte områder i Danmark, som potentielt er velegnede til CO2-lagring. I forbindelse med undersøgelserne indsamles der bl.a. nye seismiske data, som bruges til at kortlægge de dybere geologiske strukturer i undergrunden. Se listen over tilgængelige data her.

Sådan lagres CO₂ i undergrunden

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Charlotta Jenny Lüthje
Statsgeolog
Geoenergi og -lagring
Telefon91333974

Læs om CO₂-lagring

 

mini magasin CCS

Geoviden om CO₂-lagring

Læs mere om CO2-lagring i det populærvidenskabelige blad Geoviden.

Forside til Geoviden nummer 1, 2020