Råstoffer i Danmark

Hos GEUS arbejder vi med at kortlægge havbunden i de danske farvande med det formål at identificere sand- og grus-råstoffer, samt at sikre en bæredygtig udnyttelse af landets råstoffer, både dem der findes på land og til havs.

Havbundens sand og grus

GEUS arbejder inden for maringeologien med at kortlægge havbunden i alle danske farvande. Hovedformålet er at identificere marine råstoffer i form af sand og grus, der finder bred anvendelse i større danske infrastrukturprojekter som motorveje og broer. Størstedelen af vores kortlægningsarbejde udføres i Danmark, men vi udfører også jævnligt kortlægningsopgaver i andre lande. 

I forbindelse med den maringeologisk råstofkortlægning bidrager vi til indsamling og tolkning af akustiske og sedimentdata til vurdering af hvordan marin råstofindvinding påvirker havmiljøet. GEUS er derudover ansvarlig for den nationale marine råstofdatabase.

Læs mere om havbundens sand og grus.

Råstoffer på land

Danmark er stort set selvforsynende med basale råstoffer til bygge- og anlægsopgaver, og har desuden en vis produktion af industrimineraler og andre produkter baseret på disse. De basale råstoffer i form af sand grus og ler graver vi hovedsagelig på land. Der er stigende behov for, at udnyttelse af råstofferne sker under hensyntagen til andre natur- og samfundsinteresser.

GEUS bistår myndighederne med rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af landets råstoffer.

Læs mere om vores arbejde med råstoffer på land