Denne side er en opdateret og forenklet udgave af det tidligere indhold på siden www.grundvandskortlægning.dk og har til formål kort at opridse historikken for grundvandskortlægningen og præsentere links til ældre materiale som ikke kan findes andre steder.

Den Nationale Grundvandskortlægning

GEUS bidrager som fagdatacenter for grundvand til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og står blandt andet for at udvikle faglige standarder for kortlægningen og drive geofysikdatabasen GERDA. Se også siden om GEUS aktiviteter inden for grundvandskortlægning.

Baggrund

Den Nationale Grundvandskortlægning blev iværksat i 1999 som opfølgning på Drikkevandsudvalgets betænkning og forliget om VandMiljøPlan II. Opgaven blev dengang forankret i de senere nedlagte amter. Kortlægningen skulle udgøre det geologiske grundlag for indsatsplanlægningen i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder), samt i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. Kommunerne står for udmøntningen i form af udarbejdelse af lokale indsatsplaner og både kortlægning og indsatsplanlægning er finansieret af et forbrugsgebyr.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overgik administrationen af kortlægningsopgaven til det nuværende Miljø- og Fødevareministerium og der blev etableret en afdeling i GEUS til at bistå de ansvarlige myndigheder med udvikling af faglige standarder og generel rådgivning og ekspertise indenfor grundvandskortlægning. GEUS har bidraget til at udvikle, koordinere, optimere og implementere metodegrundlaget for den Nationale Grundvandskortlægning og har forestået forsknings- og udviklingsarbejde, specielt i forhold til grundvandsbeskyttelse, hydrogeofysisk kortlægning og 3D geologisk samt hydrologisk modellering.

Frem til 2015, hvor opgaven med kortlægning af OSD områder blev afsluttet indgik GEUS i styregruppen og projektsekretariatet for grundvandskortlægningen. I perioden 2016-2020 foretages kortlægning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. GEUS bidrager her primært med opdatering af de faglige standarder i form af en række Geo-vejledninger samt drift af geofysikdatabasen GERDA og indgår i koordinationsgruppen for grundvandskortlægning.

I forbindelse med færdiggørelsen af kortlægningen af OSD områder i 2015 har GEUS i det såkaldte Arvesølvsprojekt (se rapport her) bidraget til at sikre, at relevante data fra grundvandskortlægningen er blevet indlæst i offentligt tilgængelige databaser: boringsdatabasen Jupiter, geofysikdatabasen GERDA, Rapportdatabasen og Modeldatabasen til geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller. Find dem under Data og kort.

Begravede dale

Som en del af grundvandskortlægningen har GEUS indtil videre kortlagt 5.600 km begravede dale i den danske undergrund fordelt på mere en 250 lokaliteter. De geologiske lag i dalene kan indeholde vigtige forekomster af dybtliggende og velbeskyttet grundvand, men dalene kan også være transportvej for forurening fra overfladen til dybereliggende lag. Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden for begravede dale, hvor man også kan downloade den seneste rapport i to bind, som omtaler alle kortlagte dale.

Miocæne aflejringer

GEUS har også som en del af grundvandskortlægningen gennem mange års studier kortlagt miocæne grundvandsmagasiner i den centrale og sydvestlige del af Jylland (se den seneste rapport her). Lagene indeholder store mængder drikkevand af god kvalitet og træffes ofte under tykke beskyttende lerlag, som forhindrer, at forurening fra overfladen trænger ned i grundvandet.

Udgivelser om grundvandskortlægning

Find links til tidligere udgivet materiale i form af rapporter, artikler, pdf-udgaver af Geovejledninger 

2013

2011

2010

2009

2008

Torben Bach
Statsgeolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Peter Sandersen
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi