SEG-Y indberetning

Hvad er et seismik-datasæt

Et seismik-datasæt svarer til mindst én processeret version af de seismiske data (en SegY fil) og en dertil hørende præsentationsfil i jpg-format (foretrukket) eller pdf-format. Som minimum skal der indberettes dén efterprocesserede stack, som vurderes at være optimal til kortlægningen - denne benævnes final stack. Der anmodes om, at der leveres en migreret stack (migrated stack), som er baseret på den indberettede final stack.

Af hensyn til kvalitetssikring samt eventuelle alternative fremstillinger af de stackede data leveres yderligere to stack versioner, hvor nærmere specificerede processer er udeladt. Disse benævnes basal stack (basic stack) og ikke-efterprocesseret stack (full stack). Hvis der findes en dybdekonverteret stack (depth converted stack) bedes denne også leveres. Alle stackede seismiske data leveres som SegY filer med tilhørende præsentationsfiler i jpg-format eller i pdf format. Et datasæt kan således bestå af op til 5 SegY filer svarende til 5 forskellige processeringer af de samme data.

De stackede data skal leveres således at CDP positioner, terrænkoter, seismisk datum, overflade modellen for de statiske korrektioner samt eventuelle generelle tidsforskydninger er indlejret i de seismiske data.

De digitale stackede data ledsages af en beskrivende tekstfil, én StackInfo fil. Denne indledes med en kopi af RawInfo filen og efterfølges af en listning af væsentlige elementer i processeringen, samt oplysninger der er nødvendige for udnyttelsen af de digitale stack data. Herunder angives hvilke informationer, der er indlejret på angivne positioner i de seismiske SegY filer. Endelig skal StackInfo filen indeholde oplysninger om projektion samt højdesystem. Stack-Info filen skal således indeholde alle faktuelle oplysninger, der er relevante for brugen af de digitale stackdata. Stack-Info filen kan passende navngives som: Områdenavn_Linienavn_StackInfo.txt

Hvis der findes lydhastighedsfil bedes denne også leveres. Derudover er det muligt at indberette en processeringsrapport.

For yderligere specifikationer til levering af stackede seismiske data, se Vejledning til kravspecifikationerne for refleksionsseimiske data optaget i forbindelse med hydrologiske undersøgelser.

Et datasæt skal – ligesom alle andre GERDA datasæt - altid knyttes til et projekt. Et projekt svarer til en opmålingskampagne (survey).

Et datasæt skal altid knyttes til en seismisk linie i GERDA. Et projekt kan indeholde mange seismiske linier, hvilket skal forstås som de faktuelt opmålte linier. En seismisk linie er kendetegnet ved at have et navn, en start- og en slutdato samt have tilknyttet nogle optage parametre og instrumenter (oprettes via indberetnings-siden). Der kan godt knyttes flere SegY filer til samme linie, hvis disse repræsenterer forskellige processeringer eller forskellige segmenter af linien. Det er p.t. ikke muligt at knytte SegY filer til flere seismiske linier. I tilfælde, hvor dette måtte være aktuelt, anbefales det at knytte SEGY filen til den første linie og så vha. note feltet beskrive hvilke andre linier, der har været anvendt ved processeringen.

Hvilke filer kan indberettes?

SegY filer skal uploades til serveren i zippet form. Man opnår desværre ikke nogen særlig pladsbesparelse ved zip-komprimering, men når alle filer som beskrevet ovenfor, skal tilknyttes samme seismiske linie, skal alle filer nødvendigvis samles i en zip-fil inden indberetning. Bemærk, der må højest være 5 SegY filer og én præsentationsfil pr. SegY fil, én StackInfo fil, én processeringsrapport og én lydhastighedsfil i en zip-fil.

Hvordan gør man?

indberetningssiden indtastes indberetteres email-adresse (kræver, at man er oprettet i GERDA) og den fil, der skal indberettes vælges. Ved tryk på ’upload’ knappen sendes filen til GERDA-serveren, hvor den behandles. Hvis denne førstebehandling påviser graverende fejl i filen, bliver man gjort opmærksom på disse. Det vil da være nødvendigt at rette i filen og indberette den igen. Hvis der ikke findes graverende fejl, bliver man præsenteret for en side med et antal input-felter, hvor man skal indtaste metadata-oplysninger. Man kan til enhver tid trykke på ’Valider’ for at få at vide, hvad der mangler før informationerne er klar til at blive indberettet. Når alle fejl er væk, får man øverst en besked om, at man nu kan indberette og knappen ’Indberet’ bliver aktiveret.

Ved tryk på ’Indberet’ knappen sker følgende:

  • Informationerne bliver checket endnu en gang.
  • Alle data bliver indsat i databasen.
  • Der bliver sendt en email til indberetteren med besked om hvorvidt alt gik godt.

Hvad er graverende fejl?

Graverende fejl kan enten være, at den indberettede SEGY fil ikke kan læses eller at der mangler CDP numre eller koordinater i filens trace headers. Hvis der mangler koordinater, kan disse indlæses i SEGY filen fra en tekstfil v.hj.a. et special-designet program.

Hvad skal være i orden inden man kan indberette?

Før man kan indberette skal alle informationer leve op til de krav, der sættes af GERDA-databasen - ligesom nogle få andre regler skal opfyldes. Database-kravene vil typisk være, at visse felter skal udfyldes (disse er markeret med rød stjerne) og at visse informationer skal være numeriske. En beskrivelse af databasens tabeller og felter kan ses her.

SEGY filen bør også opfylde de krav der er beskrevet i ”Kravspecifikationer for refleksionsseismiske data optaget i forbindelse med hydrogeologiske undersøgelser” af Egon Nørmark og Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet.