SEG-Y-indberetning

Hvad er et seismik-datasæt?

Et seismik-datasæt svarer til mindst én processeret version af de seismiske data (en SEG-Y-fil) og en dertil hørende præsentationsfil i jpg-format (foretrukket) eller pdf-format. Som minimum skal der indberettes dén efterprocesserede stack, som vurderes at være optimal til kortlægningen – denne benævnes final stack. Der anmodes om, at der leveres en migreret stack (migrated stack), som er baseret på den indberettede final stack.

Af hensyn til kvalitetssikring samt eventuelle alternative fremstillinger af de stackede data leveres yderligere to stack-versioner, hvor nærmere specificerede processer er udeladt. Disse benævnes basal stack (basic stack) og ikke-efterprocesseret stack (full stack). Hvis der findes en dybdekonverteret stack (depth converted stack), bedes denne også leveres. Alle stackede seismiske data leveres som SEG-Y-filer med tilhørende præsentationsfiler i jpg-format eller i pdf-format. Et datasæt kan således bestå af op til 5 SEG-Y-filer svarende til 5 forskellige processeringer af de samme data.

De stackede data skal leveres således, at CDP-positioner, terrænkoter, seismisk datum, overflademodellen for de statiske korrektioner samt eventuelle generelle tidsforskydninger er indlejret i de seismiske data.

De digitale stackede data ledsages af en beskrivende tekstfil, én StackInfo-fil. Denne indledes med en kopi af RawInfo-filen og efterfølges af en listning af væsentlige elementer i processeringen, samt oplysninger der er nødvendige for udnyttelsen af de digitale stack-data. Herunder angives, hvilke informationer der er indlejret på angivne positioner i de seismiske SEG-Y-filer. Endelig skal StackInfo-filen indeholde oplysninger om projektion samt højdesystem. StackInfo-filen skal således indeholde alle faktuelle oplysninger, der er relevante for brugen af de digitale stackdata. StackInfo filen kan passende navngives som: Områdenavn_Linienavn_StackInfo.txt

Hvis der findes lydhastighedsfil, bedes denne også leveres. Derudover er det muligt at indberette en processeringsrapport.

For yderligere specifikationer til levering af stackede seismiske data, se Vejledning til kravspecifikationerne for refleksionsseismiske data optaget i forbindelse med hydrologiske undersøgelser.

Et datasæt skal – ligesom alle andre GERDA-datasæt – altid knyttes til et projekt. Et projekt svarer til en opmålingskampagne (survey).

Et datasæt skal altid knyttes til en seismisk linje i GERDA. Et projekt kan indeholde mange seismiske linjer, hvilket skal forstås som de faktuelt opmålte linjer. En seismisk linje er kendetegnet ved at have et navn, en start- og en slutdato samt have tilknyttet nogle optageparametre og instrumenter (oprettes via indberetningssiden). Der kan godt knyttes flere SEG-Y-filer til samme linje, hvis disse repræsenterer forskellige processeringer eller forskellige segmenter af linjen. Det er p.t. ikke muligt at knytte SEG-Y-filer til flere seismiske linjer. I tilfælde, hvor dette måtte være aktuelt, anbefales det at knytte SEG-Y-filen til den første linje og så vha. notefeltet beskrive, hvilke andre linjer der har været anvendt ved processeringen.

Hvilke filer kan indberettes?

SEG-Y-filer skal uploades til serveren i zippet form. Man opnår desværre ikke nogen særlig pladsbesparelse ved zip-komprimering, men når alle filer, som beskrevet ovenfor, skal tilknyttes samme seismiske linje, skal alle filer nødvendigvis samles i en zip-fil inden indberetning. Bemærk: Der må højst være 5 SEG-Y-filer og én præsentationsfil pr. SEG-Y-fil, én StackInfo-fil, én processeringsrapport og én lydhastighedsfil i en zip-fil.

Hvordan gør man?

indberetningssiden indtastes indberetteres e-mailadresse (kræver, at man er oprettet i GERDA) og den fil, der skal indberettes, vælges. Ved tryk på ’upload’-knappen sendes filen til GERDA-serveren, hvor den behandles. Hvis denne førstebehandling påviser graverende fejl i filen, bliver man gjort opmærksom på disse. Det vil da være nødvendigt at rette i filen og indberette den igen. Hvis der ikke findes graverende fejl, bliver man præsenteret for en side med et antal input-felter, hvor man skal indtaste metadata-oplysninger. Man kan til enhver tid trykke på ’Valider’ for at få at vide, hvad der mangler, før informationerne er klar til at blive indberettet. Når alle fejl er væk, får man øverst en besked om, at man nu kan indberette, og knappen ’Indberet’ bliver aktiveret.

Ved tryk på ’Indberet’-knappen sker følgende:

  • Informationerne bliver tjekket endnu en gang.
  • Alle data bliver indsat i databasen.
  • Der bliver sendt en e-mail til indberetteren med besked om, hvorvidt alt gik godt.

Hvad er graverende fejl?

Graverende fejl kan enten være, at den indberettede SEG-Y-fil ikke kan læses, eller at der mangler CDP-numre eller koordinater i filens trace headers. Hvis der mangler koordinater, kan disse indlæses i SEG-Y-filen fra en tekstfil ved hjælp af et specialdesignet program.

Hvad skal være i orden, inden man kan indberette?

Før man kan indberette, skal alle informationer leve op til de krav, der sættes af GERDA-databasen – ligesom nogle få andre regler skal opfyldes. Database-kravene vil typisk være, at visse felter skal udfyldes (disse er markeret med rød stjerne), og at visse informationer skal være numeriske. En beskrivelse af databasens tabeller og felter kan ses her.

SEG-Y-filen bør også opfylde de krav, der er beskrevet i 'Kravspecifikationer for refleksionsseismiske data optaget i forbindelse med hydrogeologiske undersøgelser' af Egon Nørmark og Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet.