Grundvandskort og -data

Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed. Desuden kan du søge i GEUS' database over grundvandsrapporter og i GEUS' database over geologiske modeller og grundvandsmodeller samt få oplysninger om begravede dale i undergrunden.

Kort over kemiske grundvandsanalyser

Find grundvandsmålinger fra kommunernes lovpligtige indberetning af grundvandsanalyser og pejlinger. Du kan søge på forskellige stofgrupper som f.eks. organisk mikroforurening, chlorfenoler og pesticider, eller du kan søge på enkeltstoffer som f.eks. nikkel, kobber og fluorid.

Kortet kan ikke bruges til at vurdere drikkevandskvaliteten. Der skal du kontakte dit vandværk.

Se kort over grundvandsanalyser.

Kort over drikkevandets hårdhed

Her kan du finde oplysning om drikkevandets gennemsnitlige hårdhed i din kommune. Kortet viser drikkevandets hårdhed i 2010 som et gennemsnit af hårdheden i kommunerne målt på de enkelte vandværker. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder bl.a. noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. 

Der kan være store forskelle på hårdheden fra vandværk til vandværk inden for den enkelte kommune. Kontakt altid dit vandværk for de mest aktuelle og præcise tal.

Se kort over drikkevandets hårdhed.

Kort over nitrat i grundvandet

Find et kort over historiske nitratfund over 2 mg/liter i grundvandet, som er baseret på analyser af grundvandet indberettet til GEUS. Kortet består af to temaer: et summeret kort, der midler mængderne af fund over 2 mg/liter i områder, som måler fem gange fem kilometer, samt et detaljeret kort, som viser hvert enkelt fund i de respektive boringer.

Kortet viser mange type boringer og kan derfor ikke anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet.

Se kort over nitrat i grundvandet.

Grundvandsrapporter

Her har du adgang til knap 8000 grundvandsrapporter, som primært har fokus på grundvandskortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet. De fleste rapporter er georefererede og omhandler emner som f.eks. grundvandskortlægning, sløjfning af vandboringer, kildepladsundersøgelser, vandindvinding, sårbarhedskortlægning, geofysiske undersøgelser og indsatsplaner.

Rapporterne kan søges frem på kort eller via en formular med emner og lokaliteter.

Søg efter grundvandsrapporter på kort.

Søg efter grundvandsrapporter via formular.

Modeldatabase

Få adgang til digitale geologiske modeller, hydrostratigrafiske modeller og numeriske grundvandsmodeller, der hovedsagelig stammer fra den nationale grundvandskortlægning, som blev afsluttet ved udgangen af 2015.

Et eksempel på data, som er tilgængelige her, er en 3D-geologisk model af de tykke sandlag fra Miocæntiden, som findes under store dele af Jylland, og som indeholder store mængder drikkevand af god kvalitet.

Modellerne kan søges frem i tre lag: landsdækkende, regionale og lokale.

Besøg modeldatabasen.

Kort og data over begravede dale

Her finder du kort over og data om begravede dale i Danmarks undergrund. Dalene er fyldt op med geologiske lag, som indeholder vigtige forekomster af grundvand. Indtil videre er der kortlagt 5600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter. Du kan finde geologiske beskrivelser af dalene og kan downloade rapporter med beskrivelser samt GIS-filer med data om dalene.

Dalene er dybtliggende og dermed velbeskyttede mod forurening fra overfladen, men da dalene er dannet som render i underlaget, kan de også være årsag til, at forurening fra overfladen nogle steder kan transporteres uhindret ned til dybereliggende lag.

Se kort og data over begravede dale.

Det fælles geologiske/hydrostratigrafiske grundlag i Grundvandskortlægningen (FOHM)

Her får du via GEUS’ 3D-database adgang til Miljøstyrelsens geologiske/hydrostratigrafiske modelgrundlag i Grundvandskortlægningen. Databasen vil med mellemrum blive opdateret med nye officielle modelversioner, efterhånden som modelgrundlaget bliver opdateret på baggrund af ny viden. Modelopdatering vil ske efter aftale med Miljøstyrelsen, som er dataejer.   

Læs mere om FOHM-modellen.

Se kortet med FOHM.