Sommertravlhed i Grønland

22-06-2007

Forskerne fra Geocenter København skal undersøge klimaet og mulighederne for råstoffer i Grønland. Diamanter, guld, rigets grænser og overvågning af Indlandsisen står på programmet for geologerne fra GEUS.

feltaktiviteter_1_07
Klima og råstoffer står på sommerprogrammet, når geologer og geografer fra Geocenter København drager på ekspeditioner til Grønland. Mere end tyve ekspeditioner skal undersøge områder fra det aller nordligst Grønland til sydspidsen og langs vest- og østkysten.

Geologerne fra GEUS vil blandt andet arbejde med geologisk kortlægning på vestkysten og undersøgelser af kimberlit bjergarter, som kan indeholde diamanter.

I 2006 gjorde et hold geologer fra GEUS et overraskende fund af løse kimberlitblokke ved en stor nunatak i Indlandsisen sydøst for Nuuk. Kilden til blokkene er endnu ukendt, men fundet åbner et helt nyt område for diamanteftersøgning, da der ikke tidligere er fundet kimberlit i denne del af Grønland. Geologerne vil denne sommer søge området igennem for at se, om der skulle være kimberlitter til stede med et potentiale for diamanter.

Højere mod nord er GEUS i gang med at registrere mineralforekomsterne i Nordvestgrønland blandt andet ved hjælp af data fra satellitter. I løbet af sommeren vil geologerne besøge kendte mineraliseringer af jern, titan, kobber og guld samt flere lovende lokaliteter, hvor satellitdata antyder, at der kan ligge nye forekomster.

Den største aktivitet finder sted i Polhavet nord for Grønland, hvor geologerne med isbryder assistance skal indsamle data, der skal dokumentere om Danmark og Grønland kan gøre krav på havbunden og eventuelle ressourcer ud over 200 sømil. Undersøgelserne, som er en del af det danske Kontinentalsokkelprojekt, vil omfatte målinger af havdybden, tyngdefeltet og en kortlægning af geologien under havbunden ved hjælp af seismiske målinger.

feltaktiviterer_3_07 - feltaktiviteter_2_07

Endelig vil der blive arbejdet forskellige steder på Indlandsisen. Miljøministeriet besluttede i 2006 at igangsætte en systematisk overvågning af den store ismasse. Der har længe hersket stor usikkerhed om, hvor hurtigt Indlandsisen i Grønland smelter, men nye studier viser, at den hastighed, hvormed de store gletschere smelter og kælver, er steget markant igennem de seneste år. Den nye overvågning, der ledes af GEUS, vil fokusere på, hvad der sker langs randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted. Overvågningen skal ske ved at opstille fuldautomatiske målestationer udvalgte steder i randen af Indlandsisen for at måle smeltningen, klimaet og isens hastighed.
I løbet af 2007-2010 vil der blive sat målestationer op syv steder, der tilsammen dækker hele Indlandsisens rand, hvorefter overvågning overgår til driftsfasen.

Læs om alle feltaktiviteterne i det årlige nyhedsbrev:

Feltaktiviteter i Grønland 2007. Information fra Geocenter København.
http://geocenter.dk/publikationer/feltaktiviteter/2007.html


Yderligere læsestof om aktiviteterne:

Nordpolen kan være grønlandsk. MiljøDanmark nr. 3, 2007.
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_3_07_p14-17-dk.htm

Hvis Indlandsisen smelter. MiljøDanmark nr. 5, 2006
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_5_06_p14-15-dk.htm

Jagt på grønlandske diamanter i en ny fase. MiljøDanmark nr. 1, 2006.
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_1_06_p30-33-dk.htm