Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2019

22-01-2021

Årets statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2019 er nu tilgængelig.

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat og pesticider samt sporstoffer som arsen og nikkel. Dertil kommer organiske mikroforureninger som f.eks. organiske opløsningsmidler, perfluorerede stoffer mm.

Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer og vandforsyningsboringer. Læs eksempelvis om de væsentligste pesticider i grundvandet, overvågning af perfluorerede stoffer i Danmark og variationer i grundvandsstanden som følge af vejr og klima.