GEUS fortier ikke noget om grundvandet

26-11-2014

GEUS foretager en faglig korrekt behandling af data i Grundvandsovervågningsprogrammet (GRUMO) og Pesticidvarslingssystemet (VAP), og vi fortier ikke noget om grundvandet.

En tidligere ansat i Miljøstyrelsen har, i flere af landbrugets medier og i Weekendavisen den 21. november 2014, fremsat den påstand, at den faglige behandling af data, som GEUS foretager i Grundvandsovervågningsprogrammet (GRUMO) og Pesticidvarslingssystemet (VAP) ikke er korrekt, - data som er videreleveret til Miljøministeriet. Derudover nævnes det, at vi tier "sagen" ihjel. Begge påstande er forkerte. Normalt deltager GEUS ikke i faglige diskussioner i pressen, men på den givne baggrund ser vi os nødsaget til at tage til genmæle mod disse ukorrekte påstande.

Det er fremført, at GEUS i databehandlingen af analyser i GRUMO ikke medtager analyser uden fund af pesticider, og dermed skaber et forkert billede af den faktiske forekomst af pesticider i det danske grundvand. GEUS medtager selvfølgelig alle vandprøver fra grundvand, som er analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter i sine årlige GRUMO rapporter. GEUS beregner, hvor stor en andel af de undersøgte boringer, der er påvirket af pesticider over og under grænseværdien for pesticider på 0,1 µg/l, såvel i overvågningsboringer som i vandværkernes indvindingsboringer. I den forbindelse medtælles alle analyser, også analyser hvor analyselaboratoriet ikke har fundet pesticider.

I følge EU´s Grundvandsdirektiv fra 2006 skal medlemslandene følge udviklingen i den del af grundvandsmagasinerne, som er påvirket af uønskede kemiske stoffer. Da dette alene skal foretages i den påvirkede del af grundvandsressourcen, skal data fra den upåvirkede del altså ikke medtages. GEUS har derfor de seneste år i GRUMO rapporterne beregnet median- og gennemsnitskoncentrationer pr. år for seks pesticider eller nedbrydningsprodukter, hvor der alene er medtaget analyser med fund over detektionsværdien. Med disse data kan det vurderes, om der er en tidsmæssig udvikling for stofferne i den påvirkede del af grundvandsmagasinerne. Beregningerne er foretaget med en række forbehold, der klart er beskrevet i rapporterne. Disse oplysninger anvendes ikke til at godkende eller forbyde pesticider i Danmark, men udelukkende til at vurdere, om der kan ses en udvikling over tid i den påvirkede del af grundvandet.

GEUS har i et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen siden 1999 testet mere end 100 pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP systemet, hvor stofferne under kontrollerede markforsøg anvendes under regelret dyrkning med godkendte doseringer. Resultatet af dette arbejde har forbedret vores datagrundlag for at vurdere godkendte pesticider, og det har resulteret i en reduceret nedsivning af stofferne til det unge grundvand, hvilket også fremgår af GRUMO 2013 rapporten. Hovedparten af pesticidfund i vores grundvand er derfor nu forbudte stoffer, så på sigt er der gode udsigter for vores grundvand med hensyn til pesticider. Dette er en god nyhed, lad os fokusere på den.

Rapporten "Grundvandsovervågning 2013" kan findes på GEUS hjemmeside:
http://www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2012.aspx

Kontakt:
Geolog Walter Brüsch, GEUS
Tlf.: 91 33 35 89
E-mail: wb@geus.dk