Hvad er pesticidfølsomme områder og kan godkendte pesticider i fremtiden udvaske til grundvandet?

31-01-2023

GEUS har udarbejdet et notat om pesticidfølsomhed for at kunne sammenligne nitratfølsomme indvindingsområder og pesticidfølsomme områder. Notatet beskriver de fleste større danske studier af landbrugsarealers risiko for pesticidudvaskning og mulige scenarier for fremtidig udvaskning af godkendte pesticider.

Langt de fleste fund af pesticidstoffer i grundvandet skyldes tidligere brug af pesticider, der nu er forbudte. Risikoen for udvaskning fra godkendte pesticider er generelt meget lav, men i notatet opstilles ni scenarier med risiko for fremtidig udvaskning fra godkendte pesticider. Pesticidstofferne, der risikerer at udvaske, vil ”slippe igennem”, fordi de enten ikke er erkendt som nedbrydningsprodukter og dermed ikke vurderet i godkendelsen, eller fordi de bagvedliggende data for sorption, persistens, hydrologi m.m. ikke repræsenterer alle danske områder.

I næsten 30 år er der forsket i, hvorfor nogle områder har stor risiko for pesticidudvaskning, og hvordan man udpeger pesticidfølsomme områder. De gennemgående faktorer i studierne var dybde til grundvandet, forekomst af forstyrrede geologiske lag, tykkelsen af oxiderede geologiske lag, forekomst af beskyttende lerlag, mængden af organisk stof i overjorden, pesticidstoffernes persistens og sorption samt ikke mindst grundvandsdannelsen. Forskellige studier er dog kommet frem til forskellige styrende faktorer, og mange studier konkluderer, at man endnu ikke kan give præcise forudsigelser af et områdes pesticidfølsomhed alene ud fra geologiske-, mikrobiologiske- og fysisk-kemiske parametre.

For pesticider kan man derfor ikke med samme sikkerhed som for nitrat identificere områder, som er særligt følsomme for udvaskning. Til gengæld har vi stor viden om ældre pesticidstoffers udbredelse i grundvandet. En viden, der kan bruges til at beskrive pesticidfølsomhed, indtil vi finder bedre metoder. Fremover vil udvaskede pesticidstoffer sandsynligvis have egenskaber, der svarer til de pesticidstoffer, som man finder i dag, det vil sige persistente og mobile. Den historiske forekomst af stoffer med disse egenskaber kan derfor bruges som mål for områders iboende pesticidfølsomhed, når det kombineres med viden om grundvandsdannelse. Fund af pesticidstoffer i en boring skyldes dog ikke altid pesticidanvendelse lige, hvor boringen er placeret, men derimod pesticidanvendelse, hvor vandet er infiltreret. Det er derfor infiltrationsområdet, der er pesticidfølsomt, altså de grundvandsdannende områder.

Notatet indgår i projektet 'Undersøgelse af anvendelse af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats' i samarbejde med Danske Vandværker, Region Sjælland og Køge Kommune.

Projektet er den del af Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning, der er et samarbejde mellem Region Sjælland og Danske Vandværker.

Anders Risbjerg Johnsen
Seniorforsker
Geokemi
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation