Ti råstoffer har afgørende betydning for dansk økonomi

29-08-2023

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) i GEUS har netop publiceret en rapport, som vurderer, hvilke mineralske råstoffer der har betydning for dansk økonomi. Ti metaller og byggeråstoffer har ifølge vurderingen afgørende økonomisk og strategisk betydning – bl.a. i forbindelse med den grønne omstilling – og udsving i prisen eller forsyningen af dem vil kunne påvirke økonomien betydeligt.

Havvindmøller

Både i Danmark og på verdensplan er der i disse år et kraftigt øget fokus på at sikre forsyningen af mineralske råstoffer. Det skyldes bl.a. råstoffernes vigtige rolle i den grønne omstilling, som kræver en hastig opskalering af produktionen, og som forventes at sætte forsyningskæderne for en række nøgleråstoffer under pres. Endvidere medfører den globale teknologiske udvikling og effektivisering en stigende specialisering, monopolisering og kompleksitet i industriens forsyningskæder, som i tillæg øger sårbarheden ved et eventuelt forsyningssvigt.

Samtidig har Verden i det senere år oplevet en række alvorlige udfordringer for forsyningssikkerheden – herunder bl.a. de globale coronarestriktioner på fabrikker samt ved grænseovergange og havne i perioden 2020-2022, uheldet i Suezkanalen i marts 2021, som blokerede for ca. 12 % af den globale varetransport til søs, nedlukningen af magnesiumsmelteværkerne i Kina i slutningen af 2021 og krigen i Ukraine, som bl.a. har affødt omfattende handelsrestriktioner og ødelæggelse af handelsruter og produktioner.

Som følge af det øgede politiske fokus på at sikre råstofforsyningen til Europa pågår der i øjeblikket konkrete bestræbelser på at udvikle og diversificere EU’s forsyning af mineralske råstoffer, bl.a. gennem lovforslaget Critical Raw Materials Act, som blev præsenteret i marts 2023. Også i Danmark står forsyningssikkerhed højt på den politiske dagsorden, bl.a. i regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske strategi, og i forbindelse med de igangværende udarbejdelser af både en kommende national råstofplan og en national strategi for forsyningssikkerhed.

På denne baggrund har MiMa på opdrag fra Erhvervsstyrelsen netop publiceret en rapport, som analyserer, hvilke mineralske råstoffer der har betydning for dansk økonomi og sammenholdt resultaterne med Europa-Kommissionens seneste vurderinger af råstoffernes forsyningsrisici for at kunne vurdere, hvilke råstoffer der er kritiske på nationalt niveau.

Understreger behov for nationale strategier

Den nye analyse viser, at ud af industriens samlede varekøb på 500 mia. kr. i 2019 udgjorde varer baseret på mineralske råstoffer 226 mia. kr. – dvs. næsten halvdelen. Ti råstoffer står for 90 % af den købsværdi, herunder bl.a. jern, kobber, nikkel, aluminium, grus og sand, kalk og krom. Det er råstoffer, som spiller en stor økonomisk rolle for maskinindustrien, fødevareindustrien mv., og de er også helt afgørende for den grønne omstilling, hvor de bl.a. indgår i fremstillingen af vindmøller, biogasanlæg, varmepumper og energiøer, samt for opretholdelsen af kritisk infrastruktur. Hovedparten af råstofferne udvindes i lande uden for Europa, og kun en mindre del stammer fra udvinding og genanvendelse i Europa, hvilket gør dansk industri sårbar, når der sker forsyningssvigt. Flere af disse råstoffer vurderes desuden af Europa-Kommissionen som kritiske, fordi forsyningskæderne er usikre. I dansk sammenhæng vurderer MiMa at især aluminium, platingruppemetaller og bor kan anses for kritiske råstoffer.

”Analysens resultater understreger betydningen af Danmarks egen råstofindvinding af især sand, sten og kalk og understreger behovet for nationale strategier for at skabe sikre forsyningskæder,” siger Rune Clausen, som er ingeniør i MiMa og hovedforfatter til den nye rapport. Han peger desuden på et behov for yderligere viden og dataindsamling på dette område:

”Selv små udsving i prisen eller forsyningen af de mest betydningsfulde råstoffer har en direkte negativ påvirkning på samfundsøkonomien. Derfor ser vi et behov for mere detaljerede analyser af de mest betydningsfulde råstoffers forsyningssikkerhed, som inkluderer nationale aspekter af råstoffernes kritikalitet. Vi ser også et behov for scenariebaserede analyser, som kigger fremad og identificerer, hvilke råstoffer som i fremtiden kan blive bærende for samfundsøkonomien.”

Rune Joachim Clausen
Ingeniør
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon91333894
Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer