Positiv evaluering af GEUS’ forskning i natur og klima

21-03-2022

Et internationalt evalueringspanel er imponerede over GEUS’ arbejde inden for programområdet Natur og Klima, hvor bl.a. den høje publiceringsrate og frie adgang til data fra Indlandsisen fremhæves.

Klimastation på Indlandsisen

Der er blevet gennemført en forskningsevaluering af GEUS’ programområde Natur og Klima, der dækker glaciologi, palæoklima og maringeologi, for årene 2013-2020. Evalueringen er en del af den faste proces, der følger “Bekendtgørelse om evaluering af forskning ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)”.

Evalueringen blev gennemført af et internationalt panel fra Norges Geologiske Undersøgelse, Edinburgh Universitet, Islands Meteorologiske Kontor samt NASA, der dækker de faglige emneområder og var godkendt af Danmarks Frie Forskningsfond.

Panelet besøgte GEUS, hvor de lyttede til oplæg, besøgte laboratorier og interviewede medarbejdere, og de skrev efterfølgende en evalueringsrapport, der kan læses her.

Imponeret panel

Evalueringspanelet konkluderer, at de generelt er imponerede over præstationerne og fremskridtene på Natur- og Klima-området ved GEUS. De nævner bl.a. det positive arbejdsmiljø med gode laboratoriefaciliteter samt evnen til at tiltrække forskningsmidler.

De fremhæver også, at området har en meget høj publikationsrate inkl. publikationer i Nature og tilsvarende samt bidrager til AMAP- og IPCC-rapporter. Publikationer fra Natur og Klima kan ses her.

Hertil er der ros til den meget store produktion af enestående data i Danmark og Grønland samt den store åbenhed omkring resultater og data, hvor det bl.a. ses som et stort aktiv, at GEUS stiller data til rådighed online. F.eks. data fra PROMICE- og GC-Net-klimastationerne på Grønlands Indlandsis. 

Herudover er panelet kommet med konkrete forslag til tiltag, der yderligere kan højne forskningen inden for området. Bl.a. anbefaler panelet, at der opbygges en multifunktionel havbundsmodel.

Stor tilfredshed

GEUS’ bestyrelse er meget tilfredse med den generelt meget positive vurdering af GEUS’ forskning på området. Evalueringsrapporten er blevet forelagt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, og GEUS arbejder videre med panelets anbefalinger.