GEUS deltager i nordisk samarbejde om bæredygtig mineralproduktion

05-08-2022

Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd, har netop igangsat et nyt program, som har til formål at positionere Norden som frontløber inden for global bæredygtig råstofproduktion. Med sine naturressourcer, fælles værdier og ekspertise er Norden i en unik position til at forsyne resten af verden med nogle af de kritiske råstoffer, som er nødvendige for den grønne omstilling. Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) i GEUS deltager i projektet.

Nordic Innovation faciliterer et banebrydende samarbejde mellem de nordiske lande med det formål at realisere regionens potentiale som væsentlig leverandør af kritiske råstoffer. Initiativet er en del af det såkaldte Nordic Sustainable Minerals Program, som er et af otte initiativer for 2021-2024 fra de fem nordiske ministre for handel og industri med det formål at skubbe den økonomiske opgang i en grøn retning i kølvandet på Covid-19-pandemien.

”Verden er nødt til at gennemføre en storstilet omstilling af energiproduktionen for at afbøde for de globale udfordringer, der er beskrevet i FN’s verdensmål. Det er en forudsigelig konsekvens, at efterspørgslen efter nye energiteknologier såsom batterier, vindturbiner og andre grønne alternativer vil stige betragteligt, hvilket vil føre til en kraftig stigning i efterspørgslen efter metaller og mineraler,” siger Håkan Lind, senior innovation advisor i Nordic Innovation.

Programmet består af to arbejdspakker; den ene med fokus på sporbarhed af primære mineralske ressourcer og den anden med fokus på genindvinding og genanvendelse af sekundære mineralske ressourcer.

Sporbarhed af primære mineralske ressourcer

Den første arbejdspakke har til formål at kickstarte udviklingen af en effektiv metode til at spore sjældne jordartsmetallers oprindelse gennem hele værdikæden og er fokuseret på forekomster med sjældne jordartsmetaller i Norden.  Fordelene, der er ved den nordiske mineralproduktion, såsom høj grad af bæredygtighed, har kun ringe værdi, hvis der ikke findes en mulighed for at finde ud af, hvor metaller og mineraler oprindeligt stammer fra og siden er blevet forarbejdet.

”Der er brug for sporbarhed og transparens, hvis vi skal sikre os, at mineralske råstoffer udvindes og oparbejdes på forsvarlig vis. Det findes der ikke metoder til i dag, og der er derfor behov for udvikling af sådanne metoder. Vi vil i løbet af dette projekt undersøge, om isotoper eller andre geokemiske signaturer kan bruges til at spore råstoffer fra mine til slutprodukt. Det vil kunne være et stærkt redskab i arbejdet med sporbarhed, men det kræver meget forskning og udvikling, som vi i MiMa kan bidrage til, ” siger Jakob Kløve Keiding, leder af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS.

Genindvinding og genanvendelse af sekundære ressourcer

Den anden arbejdspakke har til formål at kortlægge mineaffald på tværs af de nordiske lande og at udvikle en klassificeringsmetode for sekundære mineralske ressourcer til at bedømme deres potentiale for udvinding af kritiske råstoffer. Programmet vil undersøge mulighederne for udvinding af mineralske råstoffer fra mineaffald, slagger og flyveaske fra forbrændingsanlæg, som ofte indeholder store mængder uudnyttede ressourcer. Målet er bl.a. at øge produktionen fra sekundære ressourcer for at fremme en mere bæredygtig produktion af mineralske råstoffer.

”En høj grad af genanvendelse er afgørende for at mindske vores ressourcetræk og har ofte stor positiv gevinst ift. mindre miljø- og klimabelastning sammenlignet med råstofproduktion baseret på primære råstoffer. Restprodukter fra minedrift og forbrændingsanlæg er oplagte kilder til forsyning af sekundære råstoffer. Der er ofte tale om store tonnager af materialer, som kan indeholde betydelige mængder af de kritiske råstoffer, der er afgørende for den grønne omstilling. Det er derfor vigtigt, at vi får kortlagt og bedre kvantificeret råstofpotentialet med henblik på at udnytte disse ressourcer,” afslutter Jakob Kløve Keiding.

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer