GEUS-forskere modtager 9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond

20-10-2021

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) uddeler i alt 280 millioner kroner til 55 forskningsprojekter, der fokuserer på 'grøn omstilling'. Heriblandt er to forskningsprojekter ledet af forskningsprofessor Simon Stisen og forsker Case van Genuchten fra GEUS.

Case van Genuchten
Case van Genuchten. Foto: Angela Anderson

DFF har netop givet støtte til 55 nye grønne forskningsprojekter fra alle dele af den videnskabelige verden. De 55 forskningsprojekter er valgt ud blandt 479 ansøgninger, og formålet er at give dygtige forskere et økonomisk rygstød til at gøre nye forskningsmæssige landvindinger inden for områder som f.eks. miljø og klima.

”Danmark har tårnhøje klimaambitioner, og det kræver blandt andet en ambitiøs grøn forskningspolitik at indfri dem. Jeg er glad for at se de politiske beslutninger omsat i projekter som dem, Danmarks Frie Forskningsfond støtter her. Forskere fra et bredt felt af videnskaber byder ind og kan på hver deres måde være med til at bidrage til Danmarks klimamålsætninger, til nye fremskridt og for nogles vedkommende også til danske job”, siger Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister.

Simon Stisen og Case van Genuchten fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har modtaget tilsammen 9 millioner kroner til forskningsprojekter, der skal være med til at fremme den grønne omstilling i Danmark.

Vådlægning af lavbundsjorde skal mindske udledningen af drivhusgasser

Det ene forskningsprojekt, som har modtaget en bevilling fra DFF, vil undersøge, hvordan variationer i grundvandsstanden i danske lavbundsjorde påvirker udledningen af drivhusgasser.

”Klimarådet og flere interesseorganisationer peger på vådlægning af lavbundsjorde som en effektiv måde at reducere udledningen af drivhusgasser for at nå regeringens klimamålsætning om 70 % reduktion i 2030. Lavbundsjorde er lavtliggende og naturligt våde jorde med et højt organisk indhold. Gennem de seneste 150 år er mange af disse jorde blevet drænet for at øge deres værdi som landbrugsjord. Men den afdræning resulterer i en betydelig udledning af især CO2, som frigives til atmosfæren og bidrager til klimaændringer”, siger Simon Stisen, forskningsprofessor i Afdeling for Hydrologi i GEUS, som står i spidsen for projektet.

Ifølge Simon Stisen er der et tæt samspil mellem grundvandsstanden i lavbundsjorde og deres udledning af både kuldioxid og metan. Samspillet er dog komplekst, og bl.a. er effekterne af ekstremsituationer som oversvømmelse og tørke underbelyst.

”I dette nye forskningsprojekt vil vi lave en detaljeret beskrivelse af grundvandsstanden i danske lavbundsjorde ved hjælp af satellitdata og hydrologiske modeller. Derudover vil vi bl.a. undersøge klimaændringers indvirkning på grundvandsstanden i lavbundsjordene. Resultaterne vil bidrage til vores forståelse af drivhusgasemissioner under nuværende og fremtidig klimavariabilitet og vil udgøre et værdifuldt langsigtet input til den dansk vådlægningsstrategi for lavbundsjorde i forbindelse med den grønne omstilling,” siger Simon Stisen.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Cirkulær økonomi skal forbedre håndteringen af arsenholdigt affald

Det andet projekt, som har modtaget en bevilling fra DFF, vil undersøge muligheden for at forbedre håndteringen af arsenholdigt affald.

”Adskillige essentielle industrier i Danmark producerer affald med kræftfremkaldende arsen. Eksempelvis leder rensning af arsenforurenet vand på danske vandværker til okkerslam med koncentrationer af arsen, der kan være meget høje. Desværre findes der endnu ingen bæredygtig metode til at håndtere dette giftige biprodukt,” fortæller Case van Genuchten, forsker i Afdeling for Geokemi i GEUS.

Formålet med det nye forskningsprojekt er at udvikle en række innovative genanvendelsesteknikker, som kan muliggøre cirkulær økonomi for arsenholdigt affald.

”De udviklede metoder vil blive brugt til for det første at adskille arsen fra okkerdelen af affaldet, for det andet at omdanne den udvundne arsen til metallisk form, så den bliver et værdifuldt materiale i produktionen af arsenbaserede halvledere, og for det tredje til at bruge okkerdelen til at producere magnetit. Teknikkerne vil blive testet på arsenholdigt affald fra forskellige kilder, f.eks. danske vandværker, og resultaterne vil understøtte cost-benefit-analyser, som skal identificere potentielle markeder for slutprodukterne. Således ønsker dette projekt at afhjælpe både de økonomiske og miljømæssige byrder ved håndteringen af arsenholdigt affald,” siger Case van Genuchten.

Forskningsprojektet er en del af et større Geocenter Danmark-projekt, som har til formål at udvikle metoder til ressourcegenvinding for restprodukter fra vandrensning i Danmark og i landområder i Indien, som har været hårdt ramt af geogen arsenforurening.

Simon Stisen
Forskningsprofessor
Hydrologi
Case van Genuchten
Seniorforsker
Geokemi
Kirstine Udenby
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333415