GEUS udvikler nye metoder til at vurdere danske grundvandsforekomster

01-07-2021

I forbindelse med vandområdeplanerne for 2021-2027 har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udviklet nye metoder til en indledende vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for pesticider, uorganiske sporstoffer og salte og gennemført tilstandsvurderinger for Miljøstyrelsen.

GEUS har netop offentliggjort to rapporter, som præsenterer de principper og metoder, der ligger til grund for tilstandsvurderingerne. Særligt for de uorganiske stoffer præsenterer rapporterne arbejdet med at fastlægge naturlige baggrundsværdier for grundvandet. Derudover indeholder rapporterne eksempler på, hvordan man konkret benytter metoderne for henholdsvis en grundvandsforekomst, der vurderes til at være i 'god tilstand', og en grundvandsforekomst, der vurderes til at være i 'ringe tilstand' (pesticider) eller 'potentielt ringe tilstand' (sporstoffer og salte).

Thomas G Vangkilde-Pedersen
Chefkonsulent
Overfladenær Land- og Maringeologi
Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi