Ny model af grundvandet forudsiger fremtidens oversvømmelser

09-02-2021

GEUS har udviklet en helt ny landsdækkende model af grundvand og overfladevand i høj opløsning, som nu kan tilgås i de to nye portaler HIPdata og KAMP. De nye data om f.eks. fremtidens forhøjede grundvandsstand giver bl.a. mulighed for bedre planlægning af klimatilpasning.

Screenshot af HIPdata

Den nye model er fokuseret på at beskrive vandkredsløbet og dybden til det terrænnære grundvandsspejl i 100 meter opløsning både historisk og ift. fremtidens klima frem til år 2100, så man kan få indikationer af, hvor man i fremtiden kan få udfordringer med højtstående grundvand. 

”For første gang er det lykkedes at lave et kort, hvor man kan orientere sig og opleve, hvor tæt på terræn grundvandet vil stå i dag, i 2041-2070 og i 2071-2100, og hvordan langvarig regn vil påvirke risikoen for vand i kælderen osv.,” siger Hans Jørgen Henriksen, der er seniorrådgiver ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og fortsætter:

”Vi oplevede f.eks. vedvarende regn fra oktober 2019 til februar 2020 med oversvømmelser til følge. Nu har vi et kort, der viser, hvor risikoen for højtstående grundvand og oversvømmelser er størst næste gang, vi oplever ekstreme hændelser som den. Dermed er der et bedre datagrundlag for klimatilpasning, planlægning, forvaltning og beredskab tilgængeligt.”

De nye data kan tilgås samlet i Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) og i en udvalgt version i Klimatilpasnings- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). På den måde kan data bruges af alle fra kommuner, forsyninger og regioner til virksomheder, landmænd eller borgere, der f.eks. er interesserede i at finde viden om, hvordan klimaforandringerne kan påvirke deres område eller grund, så de kan foretage forebyggende tiltag.

Kort over grundvandsstand.
Farverne viser ændringerne i dybden til et højt terrænnært grundvandsspejl fra nu til 2071-2100 med et klimascenarie ved et højt CO2-niveau. I de mørkeblå områder stiger grundvandet mere end 75 cm, når det står højt, ift. det nuværende gennemsnit. Kort: GEUS

Toptunet DK-model

Den nye model er en helt ny og toptunet version af den nationale DK-model, som GEUS har arbejdet med og løbende udviklet på siden 1996. DK-modellen beskriver ferskvandets kredsløb og anvendes som det centrale modelværktøj i den danske vandforvaltning i forhold til klimafremskrivninger, emissionsopgørelser, vandplansarbejdet, kvælstofudvaskning og i forskningsprojekter.

”Den nye model er rumligt 25 gange mere detaljeret end DK-modellen. Med maskinlæring er der endda udviklet visninger helt ned i 10 meter grid for de historiske beregninger,” forklarer Hans Jørgen Henriksen og fortsætter:

”Det er lykkedes at indlæse terrænnære pejledata fra regionerne, og der er inddraget tusindvis af nye data fra grundvandskoblede søer og udviklet nye metoder til kalibrering ift. terrænnært grundvand. For at kunne detaljere modellen yderligere er der bl.a. indarbejdet forbedrede inputdata for jordtyper, arealanvendelse, distribueret drænopsætning, indvinding, markvanding samt små vandløb.”

Deltag i webinar

Hvis du vil vide mere, afholdes der 11. februar 2021 kl. 10-14 et webinar om alle de projekter, der er udviklet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Terræn, Klima og Vand, herunder HIPdata.dk og KAMP.

Hør blandt andre GEUS' seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fortælle om GEUS' modelberegninger af terrænnært grundvand. 

HIP og KAMP

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) står bag HIPdata.dk. HIP står for Hydrologisk Informations- og Prognosesystem – og er skabt i samarbejde mellem stat, kommune og regioner under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Terræn, Klima og Vand.

På HIPdata.dk udstilles de fulde datasæt for terrænnære hydrologiske forhold, inkl. realtidsdata, daglige modelberegninger, modelusikkerheder, statistiske beregninger og ekstremværdianalyser. Der vil løbende ske tilpasninger og rettelser på HIPdata.dk på baggrund af input fra brugerne.

En række af de data, som er tilgængeliggjort med HIP, kan også tilgås via Danmarks Miljøportals KAMP (Klimatilpasnings- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere), som primært er målrettet de kommunale brugere, der arbejder med klimatilpasning og har behov for at kombinere HIP-data med klima-, natur- eller plandata.