Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2020

17-12-2021

Årets statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2020 er nu tilgængelig.

Danmarkskort med nitratindhold

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat, pesticider og fosfor samt for grundvandsstanden og vandforbruget.

Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer og vandforsyningsboringer. Læs eksempelvis om de væsentligste pesticider i grundvandet og variationer i grundvandsstanden som følge af vejr og klima. Der er i år en præsentation af den rumlige udbredelse af nitrat og nitratreduktion i de særlige redoxboringer.