Forekomsten af DMS og 1,2,4-triazol i de almene vandværkers boringskontrol

04-03-2019

Ny opgørelse viser, at N,N-dimethylsulfamid (DMS) er det hyppigst konstaterede pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol. 1,2,4-triazol er til gengæld sjældent påvist i boringskontrollen.

I juli 2018 blev det obligatorisk at inkludere nedbrydningsprodukterne N,N-dimethylsulfamid (DMS) og 1,2,4-triazol fra svampemidler i boringskontrollens analyseprogram for pesticider og nedbrydningsprodukter. Dette blev indfør efter screeningsundersøgelser viste, at de forekommer i grundvandet.

Ny opgørelse
Der er nu indberettet tilstrækkeligt mange resultater til, at GEUS kan opgøre, i hvor høj grad stofferne forekommer i de almene vandværkers indvindingsboringer.

1565 ud af ca. 6300 indvindingsboringer ved almene vandværker er nu undersøgt for DMS, og det er påvist i 481 af de undersøgte boringer (30,7 %). Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 af de undersøgte boringer (8,2 %). DMS er er dermed det hyppigst forekommende pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol.

1,2,4-triazol er derimod sjældent påvist i boringskontrollen med fund i kun 12 ud af 1373 undersøgte indvindingsboringer (0,9%). For 1,2,4-triazol var der ingen overskridelser af grænseværdien for drikkevand.

Svampebekæmpelse
DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, der er blevet brugt til bekæmpelse af svampesygdomme i produktionen af frugt, bær, tomater og prydplanter samt som bejdsemiddel og i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling. 1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt fra en række triazol-svampemidler med udbredt landbrugsmæssig anvendelse.

Kortet viser den geografiske udbredelse af DMS i almene vandværkers indvindingsboringer. Boringerne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor DMS er påvist mindst én gang over grænseværdien (>0,1 µg/l), mindst én gang under grænseværdien (0,01-0,1 µg/l), eller ikke er påvist (under detektionsgrænsen, typisk <0,01µg/l).

Anders Risbjerg Johnsen
Seniorforsker
Geokemi
Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi