Nye metoder til vurdering af grundvandets påvirkning af søer, vandløb og kystvande

12-04-2019

GEUS og Aarhus Universitet har udviklet nye metoder til vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af tilknyttede målsatte søer samt grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande.

Vandløb

Ved udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021 konkluderede Miljøstyrelsen, at der ikke var tilstrækkelig viden til at vurdere, i hvilket omfang forurenende stoffer og vandindvinding i de danske grundvandforekomster påvirkede den kvantitative samt kemiske og økologiske tilstand i tilknyttede målsatte overfladevandområder eller medførte skade på terrestriske økosystemer, som er beliggende i Natura 2000-områder.

Miljøstyrelsen igangsatte derfor flere forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at tilvejebringe viden og fastlægge metoder, der kan vurdere hvordan og i hvilket omfang indholdet af forurenende stoffer og vandindvinding i grundvandsforekomster vil påvirke vandløb, kystvande, søer og Natura 2000-områder.

GEUS og Aarhus Universitet har på denne baggrund udviklet metoder til vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af tilknyttede målsatte søer samt grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande. Arbejdet er præsenteret i de netop offentliggjorte rapporter.

Digitalt kort og vejledning
I forbindelse med udviklingen af metoderne er der bl.a. blevet gennemgået data og litteratur samt indhentet internationale erfaringer.

Der er som et resultat af projektet blevet udarbejdet et digitalt kort, der viser kontakten mellem grundvandsforekomsterne og de målsatte overfladevande. Med afsæt i dette gennemgås en trinvis metode, der gør det muligt at vurdere en grundvandsforekomsts potentielle påvirkning af målsatte søer, vandløb og kystvande, herunder hvilke data der skal tilvejebringes for at gennemføre valide vurderinger.

Resultaterne af udredningsarbejdet vil indgå i Miljøstyrelsens tilstandsvurdering af grundvandsforekomsterne i forbindelse med EU's Vandrammedirektivs tredje vandplanperiode.