Klimaændringernes påvirkning af arktiske gletsjere og iskapper

25-04-2017

En ny rapport fra det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP vurderer, hvilke ændringer vi kan forvente i den frosne arktiske natur som følge af klimaændringerne. Forskere fra GEUS har bidraget til den nye rapport om sne, vand, is og permafrost i Arktis.

Det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP har udarbejdet en ny vurdering af ændringer i den arktiske kryosfære, som er den del af Arktis, hvor landjord og vand i perioder eller permanent er frossent. Den nye 2017 rapport Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA 2017) dækker perioden 2011-2015 med enkelte opdateringer, som inkluderer observationer fra 2016 og tidlig 2017. Mere end 90 forskere har bidraget til vurderingerne, som er blevet peer-reviewed af 28 andre eksperter.

Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har bidraget til flere dele af rapporten, især kapitlet om ændringer af gletsjere og iskapper og disse ændringers indflydelse på havniveauet.

Større havniveaustigning end tidligere forventet

I dag udgør tabet af is fra gletsjere og iskapper i Arktis 35 % af den globale havniveaustigning, og denne afsmeltning af is forventes frem over at øge hastigheden af globale havniveaustigninger. Dette kan føre til oversvømmelser, erosion i klinter, ødelæggelse af bygninger og infrastruktur, ændringer i økosystemer og forurening af drikkevandskilder i kystnære samfund og lavtliggende øer over hele verden.

Tabet af is fra gletsjere og iskapper og den tilsvarende stigning i havniveau er vokset igennem de seneste årtier, og vi må forvente, at dette tab af is fortsætter med at stige efter midten af dette århundrede. SWIPA 2017 vurderer, at gletsjere og iskapper i Arktis som et minimum vil bidrage med 19-25 cm stigning i det globale havniveau i år 2100. De 19 cm er vurderingen ved et klimascenarie (RCP4.5), der forudsætter forholdsvis omfattende reduktion i udledningen af CO2 og resulterer i en stabiliseret global gennemsnitlig sluttemperatur på 2,4 +/- 0,7 grader C ved afslutningen af det 21. århundrede. Og de 25 cm er ved et klimascenarie med uændret udledning af CO2 i forhold til i dag (RCP8.5), der resulterer i en ikke stabiliseret global temperaturstigning på 4,3 +/- 1,1 grader C ved afslutningen af dette århundrede.

Når alle kilder til vandstandsstigninger tages i betragtning, fx varmeudvidelse af havvandet og smeltning af is uden for Arktis, vil den globale vandstandsstigning i 2100 være mindst 52 cm ved RCP4.5 klimascenariet, og 74 centimeter ved business as usual-scenariet RCP8.5, Disse minimumsvurderinger er næsten dobbelt så store som de tilsvarende minimumsvurderinger foretaget af Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC i 2013.

AMAP har tillige udarbejdet et sammendrag af rapporten til politikere, som omfatter anbefalede tiltag til at reducere fremtidige klimaændringer og deres indvirkning på de arktiske lande og nationer over hele verden. Disse tiltag vil blive præsenteret for udenrigsministrene fra de arktiske stater og repræsentanter for arktiske oprindelige folks organisationer på Arktisk Råds møde i Fairbanks, Alaska.

Læs SWIPA 2017 sammendrag til politikere: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic 2017. Summary for Policymakers.

Se videoen: SWIPA 2017: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

Kontakt

Signe Bech Andersen
Signe Bech Andersen
Statsgeolog
Afdeling for Glaciologi og Klima
Telefon91333804
William Colgan
Seniorforsker
Afdeling for Glaciologi og Klima
Telefon91333844
Henrik Højmark Thomsen
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333536

Smeltevandsflod på Indlandsisen i Grønland. SWIPA 2017 rapporten vurderer, at gletsjere og iskapper i Arktis som et minimum vil bidrage med 19-25 cm stigning i det globale havniveau i år 2100. Foto: Henrik Højmark Thomsen, GEUS.