Nitratpåvirkning ved mergødskning i 2016-18

24-02-2016

GEUS har lavet en faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved mergødskning med kvælstof, som følge af udfasning af normreduktionen for kvælstof i 2016 - 18.

I forbindelse med udarbejdelse af det faglige grundlag for Landbrugspakken og den deri planlagte mergødskning med kvælstof, har GEUS for Naturstyrelsen vurderet påvirkningen i iltet, nitratholdigt grundvand. Vurderingerne er foretaget ud fra givne scenarier for udfasning af normreduktionen for kvælstof i 2016 - 18, og er baseret på historiske data fra Grundvandsovervågningen (GRUMO).

Udfasning af normreduktionen for kvælstof vil medføre en mergødskning med kvælstof, hvor der er taget hensyn til, at landbrugsarealet løbende reduceres som beregnet af DCE og DCA ved Aarhus Universitet. Det skal pointeres, at der i disse beregninger, ikke er taget hensyn til de såkaldte baselineelementer, såsom flere energiafgrøder, øget økologisk areal, bioforgasning af gylle, miljøgodkendelse af husdyrbrug, fald i kvælstofdeposition, slæt i stedet for afgræsning, udvikling i afgrødeudbytter mm. Analysen forudsætter, at der er implementeret en målrettet regulering fra 2019, og at merbelastningen af grundvandet med kvælstof således kun vil forekomme i 2016 - 18.

Analysen er udført på et overordnet, nationalt niveau og baserer sig på nitratmålinger fra aldersbestemt nitratholdigt, iltet grundvand fra GRUMO og data fra Danmarks Statistik om kvælstoftilførsel i dansk landbrug fra 1944 - 2014.

Resultaterne viser, at nitratindholdet i iltet grundvand generelt kan forventes at stige med 9 - 10 % ved fuld udfasning og bortfald af normreduktionen fra 2016. Denne beregning er foretaget i forhold til det gennemsnitslige koncentrationsniveau i iltet grundvand i 2010 - 2012. Der er estimeret en usikkerhed på 66 % i beregningerne, og når denne usikkerhed indregnes, viser beregningerne, at nitratindholdet i iltet grundvand vil stige med 3 - 17 %.

Det estimeres, at ca. 5 % af den danske grundvandsressource vil blive påvirket af udfasningen af kvælstofnormen i 2016 - 18. En del af grundvandet med et højere indhold af nitrat vil de kommende år strømme ud til overfladevandet, mens den resterende del vil kunne optræde i iltholdigt grundvand i op til ca. 50 år.

Læs rapporten: Faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof i 2016 - 18.
www.geus.dk/geus-general/announcements/geus_rapport_2016-04.pdf

Kontakt:
Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS
Tlf.: 20555245
E-mail: bgh@geus.dk