Ny opgørelse af danske råstoffer skal sikre forsyning og bæredygtig udnyttelse

19-05-2015

Sand og grus er fundamentale råstoffer i alle moderne samfund, og forbruget vil øges i fremtiden. Indvindingen er ofte i konflikt med andre arealinteresser, særligt i et lille land som Danmark. Trods store tilgængelige mængder af disse råstoffer er det en stor udfordring at sikre den fremtidige forsyning. I Danmark, indvindes der årligt ca. 27 mio. m3 af sand, grus og sten, samt ca. 5 mio. m
3
granit, kridt, kalk, ler og salt. Ny opgørelse giver overblik over hvor de danske råstoffer findes og ressourcernes størrelse, og denne viden kan bruges til langsigtede prioriteringer og til at sikre en fremtidig og bæredygtig råstofforsyning.

I alle lande er sand og grus nogle af de vigtigste råstoffer, da de især anvendes til bygge- og anlægsopgaver. Sådan er det også i Danmark, hvor der årligt indvindes ca. 32 mio. m3 sand, grus, sten, kridt, kalk, ler og salt. Det svarer til, at hver dansker bruger næsten 6 m3 råstof om året. Derfor har Videncenter for Mineraler og Materialer (MiMa) fundet, at der er behov for en national opgørelse af de mineralske råstofressourcer, som kan indgå i de langsigtede planer for råstofindvinding. Rapporten 'Danske mineralske råstofressourcer. Kvantitativ analyse baseret på geologiske og geofysiske data er den første samlede opgørelse over de danske, mineralske råstofressourcer, som findes både på land og på havbunden i de danske farvande. Rapport og bilag med kort og tabeller vil kunne hentes elektronisk på MiMa's hjemmeside 19. maj 2015.

Ressourceopgørelsen omfatter råstofferne sand, grus og sten, granit, ler, ekspanderende ler, diatomit-ler, kalk/kridt og salt, og er baseret på eksisterende, tilgængelige geologiske og geofysiske data. Volumenopgørelserne er beregnet til 25 meter under terræn/havbund og for områder med overjordsmægtigheder på mindre end 5 meter; salt behandles dog anderledes. På dette grundlag er de nationale ressourcer estimeret for i alt 139 områder - heraf 98 kommuner og 41 marine projektområder. Ressourcerne er inddelt i klasserne påviste, sandsynlige og spekulative i forhold til den eksisterende viden i forskellige områder.

En betydelig del af ressourcerne ligger i områder, hvor indvinding ikke er mulig eller ikke er ønskelig. Derfor er ressourcerne reduceret i forhold til, hvad der dækkes af byområder, veje, fredede områder, lavvandede marine områder og specielle naturbeskyttelsesområder. Herudover vil de beregnede mængder yderligere skulle reduceres betydeligt i forhold til lokale arealinteresser.

Rapporten udgør første fase af en af en undersøgelse af de danske mineralske råstoffer. De følgende faser vil omfatte en analyse af råstofindvindingens geografiske og produktmæssige fordeling og en analyse af eventuelle knapheds- eller andre problemer for danske råstofforbrugende brancher i de forskellige dele af råstoffernes cyklus fra efterforskning og udvinding til produktion, forbrug og genbrug.

Læs blog-indlægget om danske råstoffer på MiMa's hjemmeside: 'Ikke i min baghave!'

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er et rådgivende center under De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa formidler viden om mineralske råstoffers værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug, genanvendelse og udvikling af nye teknologier.

Spørgsmål til rapporten bedes rettet til chefkonsulent Per Kalvig (30261488; pka@geus.dk) eller statsgeolog Karen Hanghøj (20183366; kha@geus.dk).