Ny vurdering af Danmarks skifergaspotentiale

03-12-2013

Nyt estimat af den teknisk indvindbare skifergasressource i Danmark er offentliggjort af USGS på et møde på GEUS i dag, den 3. december 2013.

Danmark har et signifikant skifergaspotentiale. Det skønner Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) i et netop færdiggjort studie af Danmark. I dette studie har GEUS leveret den geologiske viden til opgørelsen, mens USGS har lavet vurderingen af de danske skifergasressourcer. USGS har anvendt den samme vurderingsmetodik, som de brugte ved vurderingen af de amerikanske og andre landes skifergasressourcer. USGS opgør det samlede middelestimat for Danmarks teknisk indvindbare skifergasressource til 186 mia. Nm3 gas (6,9 TCF). Arealmæssigt er dette fordelt med 67 mia. Nm3 gas (2,5 TCF) på land og 119 mia. Nm3 gas (4,4 TCF) til havs. Det samlede estimat varierer fra en nedre ressourcegrænse (P95) på 0 mia. Nm3 gas (0 TCF), idet der ikke er påvist gas i indvindbare mængder i skiferen, til en øvre ressource grænse (P5) på 356 mia. Nm3 gas (13,4 TCF). Usikkerheden er derfor betydelig +-100 %.

Den anslåede indvindbare skifergasressource svarer til samme mængede gas, der i perioden 1972-2011 er produceret fra den danske del af Nordsøen og til ca. 2 gange summen af den opgjorte og betingede gas-ressource i Nordsøen. I modsætning til ressourceestimatet for gas i Nordsøen afspejler den estimerede skifergasressource udelukkende, om det er indvindbart med nuværende teknologi (teknisk mulig ressource), og ikke hvorvidt ressourcen er økonomisk rentabel.

Den store usikkerhed (+-100%) afspejler, at der endnu ikke er fundet skifergas i boringer i Danmark, og at estimaterne af gasindholdet i skifrene er meget usikre. I Danmark er vi i et meget tidligere stadie af efterforskningen og vidensopbygningen, og ny viden især fra boringer er nødvendige for at kalibrere ressourceestimatsmodellen og dermed nedbringe usikkerheden på vurderingen.

Advanced Resources International Inc. (ARI) udgav i 2013 på vegne af det amerikanske energiagentur (EIA) skifergasressourcen i Danmark til 857 mia. Nm3 gas (32 TCF) teknisk indvindbart gas på land, hvilket er markant større end USGS's tilsvarende estimat af skifergasressourcen på land. ARI's og USGS's estimater bygger på to forskellige metoder til at opgøre ressourcer på, og en variation mellem estimaterne er forventeligt. Forskellen er dog signifikant forskellig, og den kan ikke alene forklares ud fra metodernes forskellighed. USGS-estimatet baseres på en mere detaljeret og nuanceret geologisk model for undergrunden i forhold til det geologiske datagrundlag, der er anvendt i ARI's estimat.

Læs USGS's opgørelse af Danmarks skifergasressource: Undiscovered Gas Resources in the Alum Shale, Denmark, 2013.

Læs: Advanced Resources International (ARI): World Shale Gas and Oil Resources Assesment, prepared for the U.S. Energy Information Administration (EIA), the statistical and analytical agency within the U.S. Department of Energy, May 2013.
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

Tag et kig på slides fra foredragene:

Donald L Gautier: Undiscovered Resources in the Alum Shale of Denmark
(pdf-fil ~3mb)

Peter Britze: Shale Gas studies in Europe and the Need for a Pan-European Coordinated Assessment
(pdf-fil ~3,4 mb)

Niels Schovsbo: Gas Resources in the Alum Shale: Geological Analysis
(pdf-fil ~1,8mb)

Information om skifergas i Danmark:

Niels Schovsbo: Geologisk baggrund for skifergas i Danmark
(pdf-fil ~1,8mb)

Geoviden 2013, Niels Schovsbo: Skifergas i Danmark
geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2013.pdf (pdf-fil ~7mb)

For yderligere information om ressourceestimatet
Seniorforsker Niels Schovsbo, GEUS
Tlf.: 22 22 16 77
E-mail: nsc@geus.dk

Flemming Getreuer Christiansen

Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen fra GEUS bød velkommen til mødet den 3. december 2013, hvor resultaterne af en ny vurdering af Danmarks skifergas potentiale blev offentliggjort af Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Brenda Pierce

Koordinatoren for USGS's Energy Program Brenda Pierce offentliggjorde resultaterne af den nye USGS vurdering af den tekniske indvindbare skifergasressource i Danmark.

Donald L. Gautier

Geolog Donald L. Gautier ph.d. fra USGS gav en detaljeret præsentation af vurderingen og de anvendte metoder og resultater. Efter sin præsentation gav han ordet videre til Niels Schovsbo fra GEUS, som præsenterede vurderingens baggrundsdata og den igangværende forskning og Peter Britze fra GEUS, som fortalte om igangværende Europæiske studier.

Kontakt

Peter Britze
Chefkonsulent
Geofysik
Telefon91333751