Udvaskning af pesticider

11-09-2007

En ny rapport fra Varslingssystemet fortæller, at flere pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes fra den øverste del af landbrugsmarkerne og ender i grundvandet.

Nogle pesticidrester udvaskes fra det øverste lag af landbrugsmarker (rodzonen) selv tre år efter at stoffet er udbragt. Det er ét af resultaterne fra overvågningsprogrammet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet" (VAP) i perioden maj 1999 til juni 2006. Resultaterne er beskrevet i en rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU).

I overvågningsprogrammet er der set på 31 godkendte pesticider. 11 af disse eller deres nedbrydningsprodukter kan udvaskes gennem rodzonen (den øverste meter af marken). De målte, årlige gennemsnitskoncentrationer her overstiger 0,1 mikrogram pr. liter, som er Miljøstyrelsens kriterium for at foretage en yderligere vurdering af stofferne.

Rapporten omhandler perioden fra maj 1999 til juni 2006 med særlig vægt på tidsrummet juli 2003 - juni 2006. De nye resultater viser at:

  • Et af rimsulfurons nedbrydningsprodukter er blevet udvasket fra rodzonen igennem en årrække. Tre år efter at stoffet blev udbragt, udvaskes nedbrydningsproduktet fortsat fra rodzonen i årlige gennemsnitskoncentrationer på mellem 0,10 og 0,14 mikrogram pr. liter.
  • Stofferne ethofumesat, bentazon, pendimethalin, propyzamid, metamitron, og dets nedbrydningsprodukt metamitron-desamino, azoxystrobin og dets nedbrydningsprodukt CyPM samt nedbrydningsprodukter fra pirimicarb er fundet i årlige gennemsnits-koncentrationer mellem 0,12 og 3,1 mikrogram pr. liter. Stofferne er gentagne gange fundet under planternes rodzone ligesom de i mindre omfang og i lavere koncentrationer er fundet i større dybde.

Ligesom tidligere vil de nye resultater, sammen med anden tilgængelig information om stofferne, indgå i Miljøstyrelsens samlede vurdering af, hvorvidt der er tale om en uacceptabel udvaskning, der kan give anledning til en regulering af anvendelsen af pesticiderne eller eventuelt et forbud.

Nedbrydningsprodukter af henholdsvis terbuthylazin og metribuzin er udvasket fra rodzonen i årlige gennemsnitskoncentrationer over 0,1 mikrogram pr. liter. Metribuzin er således allerede blevet forbudt, ligesom anvendelsen af terbuthylazin er blevet reguleret for at beskytte grundvandet. Propyzamid og pendimethalin vil blive overvåget endnu et år, hvorefter Miljøstyrelsen vil vurdere midlernes fortsatte anvendelse.

Over årene er glyphosat blevet anvendt gentagne gange i VAP tidligt såvel som sent efterår (før eller efter 15. september). Ved tre ud af fem sene efterårsudbringninger og en ud af tre tidlige udbringninger var de årlige middelkoncentrationer over 0,1 mikrogram pr. liter. Glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA er gennem perioden kun fundet sporadisk i lave koncentrationer i dybereliggende niveauer.

Gennemsnitskoncentrationerne for 14 andre udvaskede stoffer oversteg ikke 0,1 mikrogram pr. liter. For den samlede periode er 6 ud af de 31 udbragte stoffer ikke blevet udvasket i målbare koncentrationer: clomazon, desmedipham, linuron, metsulfuron-methyl, triazinamin-methyl og triasulfuron.

Rapporten (med dansk sammendrag), "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2006", kan købes hos GEUS eller downloades fra http://pesticidvarsling.dk/publ_result/2006.html.

Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Jeanne Kjær, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon: 3814 2333.
Akademisk medarbejder Preben Olsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, telefon: 8999 1763.