Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2006

11-12-2007

Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2006 viser, at forurening med pesticider er et stigende problem. På grund af strukturreformen bringer årets grundvandsrapport nye data for to år.

Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2006 ligger nu klar. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har nu fundet sted i godt 15 år, siden 1989. På grund af Strukturreformen udkom der ikke nogen rapport i 2006, og dette års rapport præsenterer derfor nye data fra både 2005 og 2006.

Nitrat
Rapporten har kigget på nitratindholdet af det yngste grundvand for at vurdere effekten af Vandmiljøplanen i 1987 og senere tiltag. Nitratindholdet topper omkring 1985 og falder derefter, hvilket vurderes at kunne tilskrives ændringer i landbrugets dyrkningspraksis siden vedtagelsen af Vandmiljøplanen. Det gennemsnitlige indhold af nitrat i ungt grundvand, dannet efter ca. 1995, ligger nu lige under grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l. Det dækker over betydelige variationer som følge af arealanvendelse, jordtyper mv. Specielt er andelen af analyser med meget højt nitratindhold nu lavere end tidligere i det helt unge vand. Rapporten konkluderer, at det ser ud til at gå den rigtige vej med nitratindholdet.

Nikkel og arsen
I vandværkernes indvindingsboringer forekommer der i visse områder forhøjede værdier af nikkel og arsen. Begge stoffer er naturligt forekommende i grundvandsmagasinerne, med koncentrationer der afhænger af iltningsforhold og den lokale geokemi og strømningsforhold. Højt indhold af nikkel optræder især i områder, hvor der er pumpet for meget vand op. Det skyldes, at nikkel frigives ved iltning af sedimenter, der tidligere har været iltfrie. Indholdet af arsen i grundvandet er størst under reducerende forhold, især der hvor vandet har været i kontakt med tertiære marine leraflejringer eller kvartære aflejringer med et vist indhold af marint ler. Forekomsten af arsen og nikkel i grundvandet begrænser størrelsen af den ressource, der er tilgængelig for indvinding af grundvand til drikkevandsformål.

Pesticider
I grundvandsovervågningen fortsætter stigningen i fund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter. Det gælder både for antallet af fund og antallet af fund over grænseværdien for drikkevand på 0,1µg/l.
En af årsagerne til en højere fundprocent siden 2004 er, at der nu udelukkende analyseres for pesticider og nedbrydningsprodukter i boringer med ungt grundvand. Stoffet metribuzin (ukrudtsmiddel brugt i kartoffelmarker, forbudt i 2003) og nedbrydningsprodukter heraf har indgået i analyseprogrammet siden 2004. Nedbrydningsprodukter af stoffet er i et enkelt amt fundet i over halvdelen af de analyserede indtag (fund i 25 ud af 45 vandprøver).

Hyppigheden af fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværkernes indvindingsboringer fortsætter tilsyneladende den nedadgående udvikling fra de foregående år. Årsagen til den lavere fundhyppighed er, at boringer med fund af pesticider og nedbrydningsprodukter lukkes. Datagrundlaget for 2006 er dog for svagt til at dokumentere dette med sikkerhed, og der er fortsat fund i mere end hver fjerde vandværksboring.

Læs sammenfatning og hele rapporten: Grundvand. Tilstand og udvikling 1989-2006:
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/1989_2006.htm

Kontakt:
Richard Thomsen, GEUS
Tlf: 38 14 20 80
E-mail: rth@geus.dk