Nyt forskningscenter - Center for Sørestaurering

28-11-2006

Et nyt center skal finde måder at restaurere søer på efter for høj fosfor-tilførsel. Det handler primært om meget næringsrige og uklare søer, samt næringsfattige søer hvis planteliv er truet af tilførte næringsstoffer.

Et nyt forskningscenter med navnet CLEAR (Centre for Lake Restoration) åbnes den 30. november 2006.

Formålet med centrets forskning er at finde bedre metoder til restaurering af søer.

CLEAR - VKR Centre of Excellence finansieres af Villum Kann Rasmussen Fonden i perioden fra 2006 til 2011.

Centret skal arbejde med forskellige aspekter af sørestaurering, hvilket blandt andet inkluderer kemiske restaurering, hvor fosfor fældes ved hjælp af aluminium, biomanipulation hvor der foretages indgreb i søernes fødekæder, samt forskellige typer af fysiske indgreb for at sikre genvæksten af vandplanter.

Centret vil fokusere på to typer af søer, der har behov for restaurering. Det drejer sig om de meget næringsrige og uklare søer, samt de tidligere næringsfattige søer som nu er blevet så næringsrige, at det truer disse søers enestående plantevækst.

Centret udgøres af et tværvidenskabeligt forskningsteam med deltagelse af forskningsgrupper fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og GEUS, og centerledelsen varetages af Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Læs mere om CLEAR-projektet
www.lake-restoration.net