Rapport fra Varslingssystemet for pesticider – perioden 1999 til juni 2004

28-11-2005

8 ud af 29 godkendte pesticider kan forurene grundvandet. Selve pesticidet eller dets nedbrydningsprodukter kan altså udvaskes i så store mængder, at det overstiger grænseværdien på 0,1 mikrogram pr liter.

De nyeste resultater fra 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' viser, at 8 ud af 29 godkendte pesticider, eller nedbrydningsprodukter af disse, kan udvaskes fra rodzonen (ca. 1 meters dybde) i koncentrationer, der overstiger EU's grænseværdi for drikkevand – 0,1 mikrogram pr. liter. Et nedbrydningsprodukt kan dannes, når et pesticid omsættes af f.eks. jordens mikroorganismer.

Rapportens resultater omfatter perioden fra maj 1999 til juni 2004 med særlig vægt på tiden fra juli 2002 til juni 2004. Resultaterne vil indgå, når Miljøstyrelsen skal vurdere, hvorvidt risikoen for udvaskning til grundvandet er uacceptabel. De 8 pesticider indeholder aktivstofferne rimsulfuron, terbuthylazin, glyphosat, metribuzin, bentazon, metamitron, ethofumesate og pirimicarb.

  • For første gang er der fundet udvaskning over grænseværdien af et rimsulfuron-nedbrydningsprodukt. Gennemsnitskoncentrationer mellem 0,10 og 0,12 mikrogram pr. liter er målt i vand, udtaget i én meters dybde på en sandjord dyrket med kartofler. Stoffet moniteres endnu et år, hvorefter det er op til Miljøstyrelsen at vurdere behovet for en eventuel regulering.
  • Fire stoffer – bentazon, metamitron, ethofumesate og pirimicarb – er fundet i gennemsnitskoncentrationer mellem 0,12 og 1,1 mikrogram pr. liter drænvand. Stofferne moniteres endnu et år, hvorefter det er op til Miljøstyrelsen at vurdere behovet for en eventuel regulering.
  • Glyphosat er udbragt på lerjord i begyndelsen af september og udvaskningen til dræn lå væsentligt under grænseværdien. Varslingssystemet har igennem de seneste år undersøgt betydningen af tidlig og sen udbringning af glyphosat på lerjord henholdsvis før og efter 15. september. Ud af 4 sene efterårsudbringninger gav de 2 en udvaskning over grænseværdien, medens dette var tilfældet ved 1 af 3 tidlige udbringninger. Resultaterne for glyphosat har ikke givet anledning til regulering.
  • Nedbrydningsprodukterne af henholdsvis terbuthylazin og metribuzin er fundet udvasket over 0,1 mikrogram pr. liter. For nedbrydningsprodukterne af metribuzin er der fundet udvaskning sted til dybder større end én meters dybde. Begge stoffers anvendelse er i dag blevet reguleret.

Gennemsnitskoncentrationerne for 14 andre udvaskede stoffer oversteg ikke 0,1 mikrogram pr. liter. Ud af de 27 stoffer er der nu 7, som ikke er blevet udvasket i målbare koncentrationer i den samlede periode.

De nye resultater er beskrevet i rapporten:
'Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2004'

Den engelsksprogede rapport kan købes hos GEUS eller hentes her.

Kontakt:
Forsker Jeanne Kjær, GEUS. Tlf. 38 14 23 33.
Akademisk medarbejder Preben Olsen, DJF. Tlf. 89 99 17 63.

Rapporten er udgivet af:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).