I.C. Møller Stenen

I.C. Møller Stenen

I.C. Møller Stenen ligner en høvlet træklods! Indlandsisen førte høvl og sandpapir, og kæmpestenen blev skuret og furet på to sider. Stenen lå i vejen for en ny administrationsbygning, som I.C. Møller A/S var ved at opføre i 1987. Stenen blev flyttet med kran og rejst på højkant foran de nye bygninger på grænsen mellem by og land nord i Fredericia. Alle kan komme tæt på og studere striberne og en ikke helt almindelig, men meget rødspættet og massiv granit, der stadig står renskuret uden generende mos og lav.

I.C. Møller Stenen tættere på
Foto: Henrik J. Granat

Geologi

I.C. Møller Stenen består af en homogen, massiv, enskornet og grovkornet bjergart, der er rødspættet med rødvinsrøde plamager 1-2 cm store. Ved nærsyn med lup iagttages to feldspatter: en vinrød, stedvis semitransparent feldspat, der ligner granat, og dels en bleg grågrøn feldspat. Grå kvarts findes også. Dermed kan bjergarten klassificeres som en granit.

I.C. Møller Stenen har ikke bare flotte skurestriber. Den har helt utroligt flotte skurestriber og så endda på to sider. Den minder om en høvlet træklods! Da stenen blev fundet og endnu sad uforstyrret i det østjyske moræneler, lå den med den ene flade skurede side op. Desværre ved vi ikke, hvilken side var op, og hvilken var ned. 

Men vi ved, at skurestriberne var orienteret fra sydøst mod nordvest. Og desuden, at skurestriberne peger i samme retning som stenens længderetning. Indlandsisen har drejet stenen, da den kørte fast i underlaget ved isens sål, så længderetningen blev orienteret parallelt med isens bevægelsesretning. Stribningen viser, at indlandsisen har bevæget sig hen over stenen fra sydøst. Et tredje retningsantydende fænomen findes i et par sejlformede brud, der ses på stenens østside oppe og til venstre, hvor stenen spidser til. De seglformede brud er aflange og bueformede og ligger på tværs af skurestriberne med buen pegende i samme retning, som isen bevægede sig.

Mest sandsynligt har stenens nuværende østside været op, da stenen endnu lå uforstyrret i moræneleret, og isbevægelsen har været nedefra og op.

De følger sandsynligvis en oprindelig opsprækning, der herskede i det grundfjeld, stenen stammer fra. Forklaringen på den tosidede stribning er måske den, at stenen først har siddet fastfrosset i sålen af indlandsisen, som har trukket stenen hen over et underlag med sand, grus og sten. Herved blev undersiden skuret blank. På et tidspunkt satte stenen sig fast i underlaget, isen slap, men fortsatte hen over stenen. Herved blev stenen slebet blank på oversiden.

Striberne følger omtrent stenens længderetning. Når stenen kører fast i underlaget ved isens sål, orienteres den efter isens bevægelsesretning, så den yder mindst modstand for isen, der bevæger sig hen over. Fænomenet kendes fra sten i alle størrelser og bruges af geologer til at bestemme isbevægelsesretninger ved undersøgelser af moræneaflejringer i kystklinter og profilvægge i grusgrave.

Fundhistorie

Stenen blev gravet fri i august 1987, da der skulle graves fundament til en ny kontorbygning for I.C. Møllers Fjernvarme Fabrik. Nogen må have besluttet at bruge den flotte sten som vartegn for virksomheden. Rebsdorfs Kranservice fjernede stenen fra byggegrunden. 30 tons blev vægten angivet som dengang, men der står ikke noget om, hvorvidt det var en vejet vægt eller en anslået vægt. Fabrik og kontorbygninger ser forladte ud i dag, men stenen står endnu.

I.C. Møller Stenen flyttes

Rebsdorfs kranservice fjerner 30 tons tung sten

Stenen blev fjernet fra I.C. Møllers byggegrund i 1987. Billedet er sandsynligvis bragt i Fredericia Dagblad 19. august 1987. Fotograf: Lotte Skjold fra Fredericia Dagblad. Tak til Fredericia Dagblad, til Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn samt arkiv.dk

Feltbeskrivelse og tekst: Henrik J. Granat og Thomas F. Kokfelt, begge GEUS

Fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Tak til: Claus B. Ditlefsen, GEUS for at gøre opmærksom på stenen og bidrag af historisk og geologisk art.

 

I.C. Møller Stenen og Thomas Kokfelt

Ditlefsen, C. (1987): Hvad granitblokken kan fortælle – en historie fra istiden. Upubliceret rapport. 3 sider.

Arkiv.dk: Rebsdorfs kranservice 

Arkiv.dk: I.C Møller Fjernvarmerørfabrik Fredericia

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 42-43.

Sjørring, S. (1977): Lokalitet 44, Kælderbakken. Geologi på Bornholm, VARV Ekskursionsfører nr. 1. Side 93.

Johnsson, G. (1951): Studier over Hällskulpturen på Bornholm. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening, Bind 12, Hæfte 1. Side 67-82.

Udforsk stenen

Læs mere om I.C. Møller Stenen

I.C Møller Stenen er næsten rektangulær set fra nord. Formen kan minde om en vases. Nordsiden er 3,0 m høj og 2,0 m bred. Fra vest derimod ligner stenen en lænestol. Og fra øst anes profilen af en høne! Øst- og vestside måler 3 m i bredden. Mod syd spidser stenen til. Omkredsen måler 8,5 m i brysthøjde. Et diagonalmål på østsiden kan lige knibes op på 4,0 m. Volumen beregnes ud fra målene på en retvinklet kasse 3 x 3 x 2 m minus en tredjedel. Det giver 12 kubikmeter. Da granit vejer cirka 2,7 tons per kubikmeter bliver vægten 32 tons.

I.C. Møller Stenen har navn efter det firma, hvis byggegrund den lå på. I.C. Møller Fjernvarmerørfabrik blev stiftet i 1907 og nedlagt i 2012.

Besøg stenen

Fredericia byskilt

I.C. Møller Stenen står rejst i udkanten af nordlige Fredericia i et industrikvarter få hundrede meter indenfor byskiltet. Adressen er Treldevej 191A, 7000 Fredericia.

Kommer du fra nord ad Østjyske Motorvej, tages afkørsel 61a Vejle C. Herefter følges rute 28 mod Fredericia. Drej mod øst ad Egeskov Skovvej og mod syd ad Treldevej. Stenen ses på højre hånd 200 meter efter byskiltet til Fredericia.

Kommer du fra Sønderjylland via Kolding går nemmeste vej ad Taulov Motorvejens afkørsel 61 Taulov. Herefter mod nordøst ad Skærbækvej, Ydre Ringvej og Ryttergrøftvejen, før du svinger mod syd af Treldevej.

Og vejen fra Fyn: Tag første afkørsel efter Lillebæltsbroen, 59 Fredericia S, og kør mod nord ad rute 28 Snoghøj Landevej, Strandvejen og Indre Ringvej, hvorfra der svinges mod nord af Treldevej. Umiddelbart inden du når ud i åbent landbrugslandskab, ses stenen på venstre hånd.

Der er offentlig adgang døgnet rundt til I.C. Møller Stenen på et lille græsareal mellem træer foran kontorbygninger. Der findes p-plads lige ved stenen.