Avnsø Energisten

Avnsø Energisten
Foto: Henrik J. Granat

Ved foden af mægtige Bjergsted Bakker og med udsigt over Stenrands dybe grusgrave hviler en granitblok lige der, hvor udsigten er bedst. Bakkestenen består af lys granit med sorte indeslutninger, der kan minde om rosiner i en bolledej.

Avnsø Energisten bjergartsfoto
Foto af Thomas F. Kokfelt

Geologi

Kæmpestenen i vejkanten består af lys grovkornet granit med xenolitter. Kornenes størrelser ligger generelt mellem 5 og 10 mm. Den lyse granit fremtræder massiv og homogen. Man aner dog en svag næsten lodret fælles orientering af mineralerne (foliation). Mineralsammensætningen i den lyse granit fordeler sig omtrent således:

  • 45% kalifeldspat
  • 25% plagioklas
  • 20% kvarts
  • 10% biotit

I granitten ses indeslutninger af en sort bjergart. De sorte legemers form er for det meste aflang og følger den lodrette orientering af den omliggende granit. Længden spænder fra en knyttet barnehånd til en halv underarm. Kornstørrelsen i enklaverne er fin til mellem, idet alle korn er mindre end 5 mm.

Mineralerne er plagioklas, pyroxen, biotit og kvarts, hvilket giver bjergarten gabbro eller diorit. Pyroxen og biotit hører til de bløde mineraler, der får de mørke indeslutninger til at danne gruber. Indeslutninger eller xenolitter, som de også kaldes, opstår, når flydende granitisk magma trænger op gennem jordskorpen og tager stumper med undervejs af det omkringliggende grundfjeld.

En del af det faste grundfjeld omkring magmakammeret må derfor have bestået af gabbro eller diorit. På den måde kommer den mørke bjergart til at ligge i granitten som rosiner i en bolledej.

Grusvejen Bjergsted Bakker, som stenen ligger ved, deler landskabet i to. Mod øst ses Bjergsted Bakker, der er markante randmorænebakker. Mod vest ligger smeltevandssletten, som var flad, før grusgravningen tog fart. Begge landskabstyper indgår i en såkaldt glacial landskabsserie, der også omfatter Skarresø på den anden side af Bjergsted Bakker.

Indlandsisen kom fra øst og bulldozede materiale fra øst mod vest. Herved blev inderlavningen, hvor Skarresø siden opstod, udgravet, og materialet derfra opbyggede Bjergsted Bakker. Foran isen strømmede smeltevandet mod vestnordvest og aflejrede sten og grus tættest ved isranden, hvor de store grusgrave ligger i dag, og sand længere væk omkring Bregninge og Kaldred.

Bjergsted Bakkers højeste punkt ligger 87 m over havniveau og hedder Weinreichs høj. Herfra kan du se havet, og du har vid udsigt over landskabet og landskabstyperne, der indgår i den glaciale landskabsserie.

Avnsø Energisten på atlas
På Topografisk Atlas udgivet 2001 ses signaturen for grusgrav i centrum af kortudsnittet.
Avnsø Energisten på atlas
På samme kortudsnit på samme sted, men fra 2008, markerer et kryds ved vejen beliggenheden af Avnsø Energisten.

Flytning af stenen

Avnsø Energisten dukkede op og blev flyttet op på kanten, da Avnsøgård Stenindustri gravede grus på stedet. I kortbogen 'Danmark 1:100.000 – Topografisk Atlas' udgivet 2001 ses signaturen for grusgrav på stedet.

På samme kort fra 2008 markerer et kryds beliggenheden af Avnsø Energisten. Den store sten fandt sin endelige plads sidst i 1990’erne, da datidens maskiner – med brug af en masse energi – gjorde det muligt at få stenen stillet flot til skue ved vejen.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat og Thomas F. Kokfelt, begge GEUS

Tak til: Andreas Hastrup, Avnsøgård for navn og oplysninger om stenens nutidige historie

Gravesen, P. m.fl. (2017): Geologisk Set, Sjælland og Øerne, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 137 Bjergsted Bakker, side 226-230. 

Kort & Matrikelstyrelsen (2008): Danmark 1:1100.000 – Topografisk Atlas. 7. udgave, 1. oplag, Sangill Grafisk Produktion. Kortblad 106.

Kort & Matrikelstyrelsen (2001): Danmark 1:1100.000 – Topografisk Atlas. 5. udgave (1. oplag), Bogtrykkeriet Skive. Kortblad 106.

Bihrmann, E.: Kæmpesten på de danske øer – Bjergsted Stenen - Bjergsted (bihrmann.com)

Udforsk stenen

Læs mere om Avnsø Energisten

Stenens længde og bredde måler 4,5 x 2,4 m. Højden når 2,0 m. Omkredsen måler 11 m målt i brysthøjde. Bruges målene i formlen for en omdrejningsellipsoide, fås en volumen på 11 kubikmeter og en vægt på 30 tons, idet granit vejer 2,7 tons per kubikmeter.

Navnet Avnsø Energisten er inspireret af Avnsøgård Stenindustri, der gravede sten og grus på stedet. Samt det faktum, at det har krævet en utrolig energi at få den 30 tons tunge sten bakset op ad skråningen til sin nuværende placering.

Besøg stenen

Find vej til Avnsø Energisten

Bjergsted Bakker med de store grusgravsområder ved foden ligger i Nordvestsjælland mellem Jyderup og Kalundborg. Stenen ligger lige ved den private fællesvej (grusvejen) Bjergsted Bakker. Fra nord begynder grusvejen ved Gammel Skovvej ved den store rundkørsel på rute 23 mellem Jyderup og Kalundborg. Grusvejen følges mod syd mellem de imponerende Bjergsted Bakker øst for og det enorme grusgravsområde vest for. Kommer du fra nord, passerer du Bispestenen.

Fra syd går (grusvejen) Bjergsted Bakker fra Avnsøgård og Aunsø Gamle Kirke, der ligger øst for Svebølle og nord for Gammel Svebølle. Går du turen via Avnsøgård og Aunsø Gamle Kirke, passerer du Kæmpesten Avnsø.

Har du mod på en gåtur i området passerer 'Stenstien' forbi Avnsø Energisten. Stenstien er en vandrerute på 11 km mellem Svebølle og Jyderup. 

Bjergsted Bakker og vestbredden af Skarresø er fredet. I fredningsbeskrivelsen findes inspiration til gåture i området og anvisning af parkeringsmuligheder.

Avnsø Energisten ligger lige ved grusvejen Bjergsted Bakker, som er offentlig vej. Så der er offentlig adgang til stenen.

Avnsø Energisten
Avnsø Bakkesten med den efterbehandlede grusgrav i baggrunden. Foto: Henrik J. Granat