Brohoved i Aarhus

Efter strukturkommissionens betænkning sattes arbejdet med en ny kommunalreform i gang i 2004. Med amternes planlagte nedlæggelse kom også de opgaver – specielt den såkaldte gebyrfinansierede grund­vandskortlægning – på dagsordenen.

Grundvandskortlægningen var siden 1999 blevet udført af amterne, finansieret af et gebyr på vandindvindingen og var anslået til at koste ca. 1 milliard kr. over en 10-årig periode.

GEUS havde kun på data­siden været involveret, men nu åbnedes muligheden for at GEUS kunne få en langt større rolle.