Brohoved i Aarhus

Efter strukturkommissionens betænkning sattes arbejdet med en ny kommunalreform i gang i 2004. Med amternes planlagte nedlæggelse kom også de opgaver – specielt den såkaldte gebyrfinansierede grund­vandskortlægning – på dagsordenen.

Grundvandskortlægningen var siden 1999 blevet udført af amterne, finansieret af et gebyr på vandindvindingen og var anslået til at koste ca. 1 milliard kr. over en 10-årig periode.

GEUS havde kun på data­siden været involveret, men nu åbnedes muligheden for at GEUS kunne få en langt større rolle.

Dette realiseredes i juni 2005, hvor vicedirektør Johnny Fredericia fik opbakning til, at der oprettedes en GEUS afdeling – der gik under arbejdsnavnet ’GEUS-Vest’. Den blev placeret i Aarhus og åbnede 1. januar 2007.

Hermed blev GEUS en central deltager i grundvandskortlægning og sikrede gennem sin del af opgaven en større ensartethed og en bevarelse af data og viden i landsdækkende databaser.

Afdelingen blev i første omgang bemandet med 13 medarbejdere, der overførtes fra amterne og tilførte GEUS ny ekspertise og erfaring fra den hidtidige kortlægning.

Afdelingen er siden udvidet med tilførslen af kvartærgeologien og har i dag ca. 20 medarbejdere under navnet Afd. for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning – poetisk forkortet GRUK.

Den første leder blev hydrolog Richard Thomsen, der havde været chef i Århus Amt, og som var idémanden bag hele det store ambitiøse kortlægningsprojekt ved dets opstart, der i høj grad også havde inddraget Geologisk Institut på Aarhus Universitet.

En ideel løsning for de nye medarbejdere og for GEUS og samtidigt opfyldelse af en gammel, aldrig realiseret, plan og en tilstedeværelse af GEUS i Aarhus hvor ca. halvdelen af landets geologer uddannes.

Læs også  om Geocenter Danmark

Fra Geocenter København til Geocenter Danmark

Med GEUS’ kommende afdeling i Aarhus lå det ligefor at søge at etablere en udvidelse af Geocenter København til et Geocenter Danmark, således at der kunne ske en samlet styrkelse på landsplan af geologien. Vicedirektør Johnny Frederica foreslog det og fik opbakning hertil fra Københavns og Aarhus Universitet og deres geologiske institutter.

Hermed kunne der skabes synergi mellem GEUS og det øvrige geologiske miljø, men på en anden – og bedre – måde end det havde ligget i fusionsmodellerne.