Stor lokal variation i nitrat-truslen

Arbejdet med at vurdere truslen fra nitrat, som blev indledt i starten af 1980’erne, var fortsat en del af GEUS’ virke frem til 2013 og er stadig et vigtigt arbejdsområde.

Faktisk har udvaskningen af nitrat fra landbruget til åer, søer, fjorde og havet fået fornyet opmærksomhed. Det skyldes EU’s Vandrammedirektiv.

Nogle steder er landmændene nødt til at ændre adfærd for at overholde direktivet.

Andre steder nedbryder jordlagene under planternes rodzone nitraten så meget, at det ikke vil have nogen effekt med hensyn til at mindske mængden af nitrat i vandmiljøet, hvis man for eksempel holder op med at bruge nitratholdig gødning.

Med andre ord vil det nogle steder være muligt at fortsætte med den hidtidige form for landbrugsdrift uden at komme i konflikt med vandrammedirektivet. Vurderingen forudsætter imidlertid viden om den lokale geologi.

Fremskaffelse af denne viden har været i fokus i mange projekter frem mod 2013 og er ligeledes i fokus i mange store projekter frem til i dag.

Kridtbruddet på Stevns

Det danske drikkevand pumpes flere steder op af kalklag i undergrunden.

Her er strømningen af grundvandet blandt andet styret af sprækker i kalklagene. Geologerne Peter Roll Jakobsen (tv) og Anette Rosenbom fra GEUS er her i gang med at undersøge kalksprækkerne i kridtbruddet ved Sigerslev på Stevns.        Foto: Peter Warna-Moors.