MiMa skal fortsat levere viden og løsninger på fremtidens råstofudfordringer

06-01-2021

Den nye finanslov for 2021 sikrer fortsat finansiering til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa). Bevillingen skal sikre, at MiMa fortsat kan levere viden om råstoffers placering og tilgængelighed, om bæredygtig udvinding og cirkulær økonomi i råstofforsyningen.

Grusgrav

Der er afsat tre millioner kroner årligt i perioden 2021-2024 på den netop offentliggjorte finanslov til at videreføre Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa). MiMa blev etableret i 2013 under De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for at opbygge viden om råstoffernes betydning for samfundet og komme med løsninger på fremtidens råstofudfordringer. Og det arbejde er bestemt ikke slut.

”Mineralske råstoffer er utrolig vigtige for vores samfund, fordi bl.a. byggeri, infrastruktur og elektronik er fuldstændig afhængige af dem. I MiMa laver vi bl.a. analyser af, hvilke råstoffer der har betydning for hvilke industrier, om forsyningen af disse råstoffer eventuelt er udfordret, og hvilke konsekvenser det i så fald kan have for vores samfund. Med videreførelsen af MiMa kan vi sikre, at myndigheder og virksomheder fortsat kan få den nødvendige viden til at træffe beslutninger om mineralske råstoffer,” siger Jakob Kløve Keiding, chefkonsulent i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi i GEUS og centerleder for MiMa.

Råstoffer til den grønne omstilling

Danmark har som mål at blive uafhængig af kul, olie og gas inden 2050. Men fremstillingen af grønne energiteknologier kræver adgang til de såkaldt ”kritiske råstoffer” – dvs. råstoffer, som er særligt vigtige for samfundet, og hvor der samtidig er lav forsyningssikkerhed. Og i takt med, at den grønne omstilling tager fart, vil efterspørgslen efter kritiske råstoffer stige yderligere i de kommende år.

”En stor opgave for MiMa bliver at lave analyser af den nuværende internationale råstofsituation, vores fremtidige behov og virksomhedernes adgang til nødvendige råstoffer i deres produktion både nu og fremover. I den forbindelse har vi bl.a. haft stort fokus på de sjældne jordartsmetaller, som der findes store ressourcer af i Grønland,” siger Jakob Kløve Keiding. Han fortsætter:

”Derudover skal MiMa også bidrage til at styrke en mere bæredygtig og miljømæssigt forsvarlig minedrift. Det er noget, der er kommet mere fokus på i de senere år, men der er brug for at kvalificere det yderligere – f.eks. gennem certificeringer som sikrer, at minedrift sker under rimelige sociale, økonomiske og miljømæssige forhold.”

Affald er en vigtig ressource

En anden måde at mindske miljøpåvirkningen fra minedrift og samtidig møde den stigende efterspørgsel efter mineralske råstoffer er ved at udbygge den cirkulære økonomi.

Den viden, MiMa indsamler om råstoffernes vej fra minerne til forbrugerne, kan også bruges til at finde ud af, hvor i samfundets affaldsstrømme man kan finde og genanvende råstofferne – f.eks. metaludvinding fra lossepladser, slagger fra forbrændingsanlæg og afgangsmasser (tailings) fra miner.

”Mineralske råstoffer er jo ikke en fornybar ressource, så hvis vi vil sikre, at der også er nok til fremtidens generationer, er vi nødt til at finde måder at genanvende dem. Derfor kommer vi i MiMa fortsat til at have fokus på at styrke den cirkulære økonomi – bl.a. ved at udbygge vores viden om, hvor stort råstofpotentialet fra affald er, og hvor meget det reelt er muligt at genanvende,” siger Jakob Kløve Keiding.

Bedre udnyttelse af dansk sand og grus

Danske råstoffer som sand og grus kommer ifølge Jakob Kløve Keiding også til at spille en vigtig rolle for MiMa’s arbejde fremover:

”Sand og grus bliver ofte lidt glemt, når vi taler om råstoffer, men de er helt afgørende for byggeri og anlægsarbejde. Selvom der er store ressourcer af sand og grus i Danmark, har vi udfordringer med at sikre forsyningen – bl.a. fordi der er begrænsninger for, hvor vi kan indvinde råstofferne. Der er behov for yderligere kortlægning af, hvor de danske råstoffer findes, at sammentænke undersøgelser på tværs af land og hav og at medtænke sekundære ressourcer som byggeaffald. På den måde kan vi opnå en mere bæredygtige udnyttelse af disse råstoffer - bl.a. ved at undgå at transportere råstofferne længere end højst nødvendigt,” siger Jakob Kløve Keiding.