Vurdering af mulig udvaskning fra nedgravningsområder for mink

11-12-2020

GEUS og DTU Miljø har efter ønske fra Miljøstyrelsen udarbejdet et notat om mulig udvaskning fra nedgravningsområder for mink. Notatet har fået en del omtale, der desværre har inkluderet misforståelser, så derfor kommer denne præcisering. Bl.a. konkluderer notatet ikke, at forurening fra gravene vil nå den lokale sø eller vandindvindinger til drikkevand.

Notatet er udarbejdet af GEUS og DTU Miljø og er baseret på den viden, der kan hentes i litteraturen. Arbejdet blev igangsat efter ønske fra Miljøstyrelsen 23. november 2020, og notatet blev afleveret til Miljøstyrelsen 4. december 2020. Herefter blev notatet udleveret til medierne på deres forespørgsel og kan læses her. Notat: Vurdering af mulig udvaskning fra nedgravningsområder for mink (pdf).

Formålet med notatet er at bidrage til Miljøstyrelsens opstilling af det bedst mulige moniterings- og eventuelle afværgeprogram for forurening af grund- og overfladevand fra nedgravningsområderne.

På et overordnet plan beskriver notatet de processer, der kan tænkes at forekomme i et nedgravningsområde for mink, hvilke stoffer, der potentielt kan udgøre en risiko for overfladevand og grundvand, samt typiske hydrogeologiske forudsætninger i nedgravningsområderne.

Notatets konklusioner og anbefalinger

På baggrund af skønsmæssige beregninger vurderes det i notatet sandsynligt, at væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid (dage til måneder). Da regnvand kan øge udvaskningen fra gravene, anbefales det, at områderne snarest dækkes til.

Det anbefales også, at det prioriteres først at etablere moniteringsboringer under og tæt ved nedgravningsområderne for at kunne observere spredningen af forurening fra områderne tidligst muligt. I notatet gives anbefalinger til en række stoffer, der kan indgå i et moniteringsprogram ved nedgravningsområderne.

I selve grundvandszonen vil transporten være langsommere. Der er i notatet ikke vurderet, hvorvidt væske eller forurening fra gravene vil nå den lokale sø eller vandindvindinger til drikkevand, da det vil kræve yderlige viden om forureningerne.

Det anbefales derfor også i notatet, at det videre arbejde inkluderer en egentlig risikovurdering, hvor der bl.a. foretages mere konkrete vurderinger af både varighed og spredning af forureningerne og sandsynlige effekter på miljøet, herunder særligt grund- og overfladevand.

Det anbefales desuden, at der foretages grundige geologiske og hydrogeologiske studier, at der etableres moniteringsstationer i både grund- og overfladevand og at risikovurderingen kan suppleres med vurdering af forskellige afværgescenarier for etablering af de mest optimale afværgeløsninger.