Djurslands geologi

Bogen rummer foruden beretningen om Djurslands geologiske historie under istiderne tillige en fyldig redegørelse for udviklingen i området efter at isen forlod Danmark.

Forfattere: Stig A.S. Pedersen og Kaj Strand Petersen

Den geologiske kortlægning af Danmark har været igang i mere end 100 år: Da Danmarks Geologiske Undersøgelse blev oprettet i 1888 var det med det formål at kortlægge landets geologiske overflade. Den geologiske kortlægning skulle dokumentere forekomsten af råstoffer og give et videnskabeligt indblik i den geologiske opbygning af landet. I dag er målsætningen for kortlægningen den samme, nemlig at tilvejebringe et kortgrundlag til såvel praktisk brug som til belysning af forskningsmæssige problemer.

Med færdiggørelsen af Djurslandskortet er en stor central region af Danmark blevet geologisk dokumenteret. Kortet er en væsentlig brik i det samlede billede af Danmarks geologi. Det egentlige mål for den geologiske kortlægning var at få sammenfattet hele landet i I:50.000 kortblade. Djurslandskortet bryder lidt med denne inddeling, idet det har forekommet naturligt at samle hele regionen i en samlet kortplan, men med målestoksforholdet bevaret. Således indeholder Djurslandskortet kortbladene:
13I4 I (Ebeltoft), 131S I (Løvenholm), 1315 II (Rønde), 1415 III (Grenå), 1415 IV (Fornæs), samt dele af kortbladet 1314 IV (Århus).

Grundlaget for kortlægningen er geodæternes topografske 1:25.000 kortblade. På disse kortblade foregår selve feltoptegnelserne, som siden sammenstilles på 1:50.000 kortet. Selve karteringen foregår ved at geologen til fods undersøger landskabet og dets jordarter. Med et jordspyd stikkes ned i ca. 1 m's dybde, således at spidsen er under muld og kulturlag. I spidsen er der en slids, hvori en lille prøve af den primære jord opsamles. Geologen bestemmer prøven på stedet og markerer på kortet med et tegn, hvilken jordart der er registreret. Desuden undersøger geologen samtlige åbne profiler dvs. grøfter, udgravninger, råstofgrave og ikke mindst kystprofiler, som optegnes og beskrives indgående. Sammenfattende er det geologiske kort et dokument om jordens sammensætning og tillige et landskabsbillede af jordarternes fordeling. Bogen om Djurslands Geologi skal opfattes som en følgetekst til at forstå kortet og dermed Djursland geologiske opbygning.