Klimaforandringer vil både øge og mindske grundvandsstanden

09-07-2020

Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter som hidtil, vil vi nogle steder se markante grundvandsstigninger, samtidig med at andre steder vil opleve et fald. Risikoen for både oversvømmelser og tørke skal således tænkes ind i klimatilpasningstiltagene. Det viser nye modelleringer fra GEUS.

Kort over Ringkøbing

Hvordan vil klimaforandringer påvirke vandmiljøet, og hvordan kan vi håndtere en øget grundvandsstand? Sådan lød nogle af spørgsmålene bag et forskningsprojekt finansieret af Landbrugsstyrelsen og gennemført ved GEUS.

I projektet blev hydrologiske modeller opstillet og testet for oplandet til Ringkøbing Fjord og et opland for Midtsjælland ved forskellige klimascenarier – RCP 4.5, der opnås med Paris-aftalen, og 8.5, der svarer til, at vi fortsætter udledningen af drivhusgasser som hidtil.

”Eksperimentet viste betydelige ændringer i ferskvandskredsløbet. Kan vi sikre, at emissionsscenarie RCP 4.5 følges, vil der kun være moderate ændringer i vandbalancen, sammenlignet med de meget markante ændringer, der ses med ’business as usual’ RCP 8.5,” fortæller Hans Jørgen Henriksen, der er seniorrådgiver ved GEUS og en af forfatterne bag rapporten.

Klimafremskrivninger for emissionsscenariet RCP 8.5 viser, at 10 % af oplandet får en stigning af den terrænnære grundvandsstand på 50-75 cm ved Ringkøbing Fjord og på 40-75 cm for Midtsjælland. Samtidig viser resultaterne, at der for 10 % af oplandet ses et fald i grundvandsstanden på 40-52 cm ved Ringkjøbing Fjord og 40-68 cm på Midtsjælland.

Ændret arealanvendelse kan være en løsning

En væsentlig del af oplandet får dermed markante stigninger i det terrænnære grundvandsspejl, samtidig med at en anden væsentlig del vil opleve et fald i grundvandsspejlet, såfremt udledningen af drivhusgasser fortsat følger ’business as usual’ (RCP 8.5).

”Disse ændringer illustrerer, at såvel nedbør som fordampning vil føre til påvirkninger af dybden til grundvandet, og at begge dele kan være problematiske i forhold til risiko for oversvømmelser såvel som for fastholdelse af god tilstand i grundvandsafhængige terrestriske økosystemer,” siger Hans Jørgen Henriksen og fortsætter:

”Der er derfor behov for, at klimatilpasningen gennemføres med øje for begge disse modsatrettede ekstreme hændelser, og et klimarobust virkemiddel kan være at ændre arealanvendelsen med henblik på øget eller sænket grundvandsdannelse.”

Læs flere resultater fra projektet i rapporten ’Vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden (NIFA)’.