Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2018

05-12-2019

Årets statusrapport for Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2018 er nu tilgængelig og markerer, at det er 30 år siden, den systematisk dataindsamling af grundvandets tilstand blev startet.

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af GEUS og omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat og pesticider samt fosfor og redoxboringerne, der ikke rapporteres hvert år.

Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer og vandforsyningsboringer. Læs eksempelvis om stigende nitrat i det allerøverste grundvand i sandområder, de væsentligste pesticider i grundvandet, de første tidsserier for enkeltstoffer som BAM og Dichlorprop og variationer i grundvandsstanden som følge af den tørre sommer i 2018.

Læs sammenfatning og hele rapporten: Grundvand. Tilstand og udvikling 1989-2018.

30-års jubilæum

Med denne rapport er det 30 år siden, at den systematiske dataindsamling af grundvandets tilstand blev startet. Det jubilæum fejrer GEUS med et arrangement d. 16. januar 2020, hvor også 20-års jubilæet for Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) bliver markeret.

 Alle interesserede er velkomne til en dag med netværksmuligheder og faglige oplæg fra bl.a. GEUS, DANVA, SEGES, regionerne og Miljøstyrelsen.

 Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi