Overvågningsprogrammer

GEUS deltager i nogle forskellige overvågningsprogrammer, der har fokus på grundvandet og at sikre dets kvalitet. Overvågningsprogrammerne indbefatter bl.a. grundvandsovervågning og test af vandprøver samt undersøgelser af udvaskning af godkendte pesticider i overensstemmelse med grænseværdier. På GEUS varetager vi rollen som landets fagdatacenter for grundvand og boringer.

Grundvandsovervågning

Grundvandsovervågningen er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), og gennemføres i samarbejde med Miljøstyrelsen. Formålet med grundvandsovervågningen er blandt meget andet at indsamle og bearbejde data om grundvandets kvalitet og mængde. I rollen som fagdatacenter forestår GEUS bl.a. den årlige rapportering, udarbejdelse af tekniske anvisninger og anden programfaglig rådgivning.

Læs mere om vores arbejde med grundvandsovervågningen.

Landovervågning

Landovervågning (LOOP) har et fokus på landbrugets bidrag af næringsstoffer til vandmiljøet og er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Landovervågningen indbefatter indsamling af oplysninger om landbrugspraksis samt måling af vand fra bl.a. rodzonen og drænvand. GEUS' rolle er at levere faglig rådgivning ift. grundvandets kvalitet og kvantitet i fem LOOP-vandløbsoplande.

Læs mere om arbejdet med landovervågningen.

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider (VAP) har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet i koncentrationer, der går over grænseværdien. Derudover analyseres der på andre parametre, der kan have betydning for pesticidudvaskningen, f.eks. uorganiske kemiske parametre.

Læs mere om vores arbejde med VAP.